Worldwide Healthcare
iHealthy Ultra

ประกันสุขภาพ iHealthy Ultra

มาตรฐานใหม่ของการวางแผนเรื่องสุขภาพ

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ด้วยแผนความคุ้มครองสูงสุด 100 ล้านบาทต่อปี

ที่จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนรับมือกับค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพที่ยากเกินจะคาดเดา แต่ไม่ยากเกินจะรับมือ

Contact me back

Name-Surname* Please input name-surname
Gender* Please input gender
Female
Male
Date/Month/Year* Please input date of birth Date of birth format is invalid Maximum age is 70
Age*
-
Years
Mobile Phone* Please input phone number Your mobile phone number invalid
Province* Please select province
Convenient time* Please select your convenient time
Submit
Data privacy policy : Data privacy guaranteed. Your information will not be shared or given to any third parties.
Submitting
Thank you
We will received your information. We will contact you at your given convenience time.
Fail to submit information
Try again

Benefits

• คุ้มครองอุ่นใจยาวนานจนถึงอายุ 90 ปี

• หมดกังวลเรื่องค่ารักษา ด้วยผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย

• อิสระด้านความคุ้มครองชีวิตที่สามารถเลือกสัญญาประกันชีวิตหลักได้หลากหลายตามความต้องการ

• ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันด้วยความคุ้มครองการตรวจสุขภาพประจำปี การดูแลรักษาสายตาและทันตกรรม พร้อมทั้งการฉีดวัคซีน

• ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก เช่น ฝังเข็ม ไคโรแพคติก ตามคำแนะนำของแพทย์

• ดูแลว่าที่คุณแม่อย่างห่วงใย ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสําหรับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร รวมถึงภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร พร้อมทั้งค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด

คุ้มครองผู้เอาประกันภัยกรณีเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพนี้

• ส่วนลดค่าเบี้ยปีต่อ 10% หากไม่มีการเคลม และสัญญามีผลบังคับต่อเนื่อง ติดต่อกัน 3 รอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

Product Recommendation