iKid
ประกันสุขภาพสำเร็จรูป

แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป iKid

แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป เพื่อก้าวแรกสู่ความสำเร็จ ของลูกน้อย

ให้เจ้าตัวน้อยเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ โดยที่คุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

Contact me back

Name-Surname* Please input name-surname
Gender* Please input gender
Female
Male
Date/Month/Year* Please input date of birth Date of birth format is invalid Maximum age is 70
Age*
-
Years
Mobile Phone* Please input phone number Your mobile phone number invalid
Province* Please select province
Convenient time* Please select your convenient time
Submit
Data privacy policy : Data privacy guaranteed. Your information will not be shared or given to any third parties.
Submitting
Thank you
We will received your information. We will contact you at your given convenience time.
Fail to submit information
Try again

Benefits

  • แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูปสำหรับเด็ก อายุ 1 เดือน ถึง 15 ปี
  • ให้ความคุ้มครองชีวิตเริ่มต้น 1,000,000 บาท
  • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครองไม่เกิน 6,000,000 ต่อปี
  • ใส่ใจการดูแลรักษาด้วยผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก(OPD) 35,000 บาท ต่อปี*

หมายเหตุ

* และไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี

Product Recommendation