ประกาศรายชื่อผู้โชคดีโครงการ "เก็บต่อ รับเพิ่ม" ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีโครงการ "เก็บต่อ รับเพิ่ม" ครั้งที่ 2

 • รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง 10 บาท จำนวน 1 รางวัล
  1. คุณชลิดา รัตนอาภรณ์
 • รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง 5 บาท จำนวน 1 รางวัล
  1. คุณสรัญยา ลิ้มสายพรหม
 • รางวัลที่ 3 ทองคำแท่ง 2 บาท จำนวน 1 รางวัล
  1. คุณรำพึง คงสวัสดิ์
 • รางวัลที่ 4 ทองคำแท่ง 1 บาท จำนวน 5 รางวัล
  1. คุณสุวรรณา คงลิขิต
  2. คุณพิเชฐ คล่องมงคลกิจ
  3. คุณศิลป์ชัย รามณีย์
  4. คุณนาฏสุดา ภูมิจำนงค์
  5. คุณสิทธิพงศ์ คงชาตรี
 • รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ 50 สตางค์ จำนวน 5 รางวัล
  1. คุณทองคำ อรรคสังข์
  2. คุณพัณณิตา ธรรมโชโต
  3. คุณชาลิสา บุญมา
  4. คุณนภาพร แซ่เล้า
  5. คุณณัฐพัชร์ แสหนาวพินิต
 • รางวัลที่ 6 สร้อยคอทองคำ 25 สตางค์ จำนวน 7 รางวัล
  1. คุณสุทิน จิรมณีกุล
  2. คุณวชิรญาณ์ ปรีชา
  3. คุณชวนนท์ โชตนาภรณ์
  4. คุณชื่นตา อาชีพสมุทร
  5. คุณสุชาติ สุขสนอง
  6. คุณฉลวย สุขมิ่ง
  7. คุณณัชชากัญญ์ บุญเมือง

เงื่อนไข

1. เฉพาะลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ที่มีกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญาเดือนเมษายน-ธันวาคม 2562 ในปี พ.ศ. 2562 หรือบุคคลในครอบครัว* ของลูกค้ากลุ่มดังกล่าว และเลือกสะสมต่อโดยการซื้อผลิตภัณฑ์ของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดยมีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยเป็นรายปีเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิ์จับรางวัลดังกล่าว โดยเบี้ยประกันภัยต่อปี (APE) หลังหักส่วนลดแล้วทุกๆ 20,000 บาท รับ 1 สิทธิ์จับรางวัล
- ผู้ถือกรมธรรม์ที่ครบกำหนดอายุในเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 และเข้าเงื่อนไขจับรางวัล ประกาศรางวัลเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 20 รางวัล
- ผู้ถือกรมธรรม์ที่ครบกำหนดอายุในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 และเข้าเงื่อนไขจับรางวัล ประกาศรางวัลเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 20 รางวัล
- ผู้ถือกรมธรรม์ที่ครบกำหนดอายุในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 และเข้าเงื่อนไขจับรางวัล ประกาศรางวัลเดือนเมษายน 2563 จำนวน 20 รางวัล
- ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์จับรางวัลเมื่อกรมธรรม์อนุมัติและผ่านระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์แล้ว (Freelook)

2. กรมธรรม์ใหม่จะต้องนำส่งและอนุมัติภายใน 60 วันก่อนและหลังวันครบกำหนดสัญญาของกรมธรรม์เดิม และผ่านระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์แล้ว (Freelook)

3. เบี้ยประกันภัยในการรับสิทธิ์จับรางวัล คำนวณจาก
- กรมธรรม์รายสามัญ นับ 100% ของเบี้ยประกันภัยรับจริงปีแรก
- กรมธรรม์ iWealthy, เบี้ยประกันภัยหลัก (RPP) นับ 100%, เบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุน (RTU) นับ 100% (ไม่นับเบี้ยประกันเพื่อการลงทุนพิเศษ – LSTU)
- กรมธรรม์ iRetire1 และ iInvest นับ 100% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

4. ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชคหัก ณ ที่จ่ายจำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป.101/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมแคมเปญต่อที่ 2 สำหรับลูกค้าที่เป็นพนักงานของบริษัท กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งช่องทางตัวแทนและช่องทางธนาคารกรุงไทย

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ และ/หรือ วิดีโอ และ/หรือ เสียงของผู้โชคดี โดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน

7. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในแคมเปญนี้ บริษัทฯ จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อที่บริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของแคมเปญโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น ให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

* บุคคลในครอบครัวต้องสามารถระบุความสัมพันธ์ และตรวจสอบความสัมพันธ์ทางเอกสารได้เท่านั้น