กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต Emergency Care

ดูรายชื่อโรงพยาบาลในเครือ BDMS คลิก

เงื่อนไขการให้บริการ

· ให้บริการประสานงานเพื่อรับ-ส่ง เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยเข้าขั้นวิกฤติและจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเท่านั้น ไม่รวมถึงกรณีเรียกรถพยาบาลสำหรับการรับ-ส่งผู้ป่วยทั่วไป

· บริการรถพยาบาลฉุกเฉินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมแพทย์ หรือพยาบาลประจำรถพยาบาล (ขึ้นอยู่กับความจำเป็นทางการแพทย์) เฉพาะการเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) ที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS ทั่วประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่รถพยาบาล แต่หากต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลในเครือ BDMS ผู้เอาประกันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของรถพยาบาลฉุกเฉิน ค่าแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายด้วยตัวเองโดยค่าใช้จ่ายจะเป็นไปตามเงื่อนไขและความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์

· บริการ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต Emergency Care เป็นบริการให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล และการประสานงานเพื่อการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินเท่านั้น ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการนั้นๆเอง

· เจ้าหน้าที่ของ BDMS Medevac Center จะให้คำอธิบายเพิ่มเติมแก่ท่านถึงรายละเอียดการเคลื่อนย้าย การบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขั้นตอนการชำระบริการค่ารถพยาบาลฉุกเฉินตามเงื่อนไข

· การเรียกร้องสินไหมค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือ ค่าพาหนะพยาบาลเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ใดๆ เป็นไปตามการพิจารณาสินไหมของ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า จำกัด (มหาชน) ภายใต้ข้อบังคับของกรมธรรม์ การตัดสินของบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า จำกัด (มหาชน) ถือเป็นที่สิ้นสุด

· สิทธิ์ในการรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า จำกัด (มหาชน) และ BDMS Medevac Center กำหนด ส่วนการให้บริการเป็นไปตามที่ BDMS Medevac Center กำหนด

· บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่ผู้ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามที่ระบุ ไม่สามารถให้บริการได้ หรือเกิดความล่าช้า โดยรวมไปถึงตัวแทนที่ได้รับการมอบหมายจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

· บริการนี้เป็นบริการที่บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับBDMS Medevac Center มอบให้แก่กลุ่มผู้ถือกรมธรรม์ตามที่ระบุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดบริการ ติดต่อได้ที่ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง