kt-axa
หน้าหลัก | Customer Care | En
 
 
 
 
   
 
ศูนย์ฝึกอบรมตัวแทน กรุงไทย-แอกซ่า อะคาเดมี kt-axa


         เป็นสถาบันฝึกอบรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ความรู้ (Knowledge Center)
   แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณ์แนวคิด       และวิธีแก้ปัญหาในธุรกิจประกันชีวิต
นอกจากนี้  ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการเรียนรู้เพื่อก้าวไป
เป็นตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพ
       ด้วยหลักสูตรการอบรมที่เข้มข้นจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความเชี่ยวชาญของ กรุงไทย-แอกซ่า อะคาเดมี ด้วยรูปแบบ
การอบรมที่เน้นการปฏิบัติและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง


  kt-axa ย่อเนื้อหาทั้งหมด | ขยายเนื้อหาทั้งหมด
ฝึกอบรมฝ่ายตัวแทน ฝ่ายจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร และฝ่ายพัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย
 • การจัดฝึกอบรบจะมุ่งเน้นที่เป้าหมายหลักในการทำธุรกิจ (Business Target)     เพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จ
  ของธุรกิจการขายประกันชีวิต
 • พัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมตามหลักการ Competency-Based Training
 • หลักการสำคัญในการดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นมาตรฐานทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค   มีวิทยากร
  ที่เป็นมืออาชีพ การฝึกอบรมเน้นการพัฒนาทักษะความสามารถโดยใช้วิธีการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมสร้างกระบวน
  การขายอย่างมีคุณภาพ  และเน้นการปฏิบัติงานขายตามกระบวนการอย่างจริงจัง   เน้นทักษะการขายบนหลักการ
  Customer Choices เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

Classroom Training

- ฝ่ายตัวแทน (Agency) หลักสูตรฝึกอบรมแบ่งเป็น 6 หมวด

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิต
 2. ความรู้เกี่ยวกับแบบประกัน
 3. ทักษะการขาย
 4. ทักษะการบริหารการขาย
 5. การพัฒนาตนเอง 
 6. Financial Planning

      ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของตัวแทนของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ให้ก้าวไป
เป็นตัวแทนอันดับหนึ่งของประเทศในเวลาอันรวดเร็ว ฝ่ายฝึกอบรมจึงได้พัฒนาหลักสูตรการสอน  ควบคู่ไปพร้อมกับพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง จน ณ ปัจจุบันนี้ กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต มีสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตกระจายอยู่ทั่วประเทศ
กว่า 47 แห่ง   และสำนักงานสาขาอีก 5 แห่ง   ในทุกภูมิภาคที่พร้อมบริการอย่างมืออาชีพ    ด้วยจำนวนตัวแทนมากกว่า
6,500 คน ทั่วประเทศ

- ฝ่ายจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร (BankAssure) หลักสูตรฝึกอบรมแบ่งเป็น 6 หมวด

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิต
 2. ความรู้เกี่ยวกับแบบประกัน
 3. ทักษะการขาย
 4. ทักษะการบริหารการขาย
 5. การพัฒนาตนเอง 
 6. Financial Planning

      เรามุ่งมั่นพัฒนาการเป็นที่ปรึกษา   และวางแผนทางการเงินสู่ความเป็นมืออาชีพ    โดยการจัดฝึกอบรมด้วยหลักสูตร
ที่มีคุณภาพระดับสากลของกลุ่มแอกซ่า เพื่อสร้างมาตรฐานบริการให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ

      บริษัทฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรม และพัฒนาความสามารถของที่ปรึกษา และวางแผนทางการเงินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี
2544 ปัจจุบันได้สร้างที่ปรึกษาและวางแผนทางการเงินที่มีคุณภาพไปปฏิบัติหน้าที่บริการลูกค้าของธนาคารกรุงไทยแล้ว
กว่า 800 สาขา ทั่วประเทศ

- ฝ่ายพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย (Alternative Distribution) หลักสูตรฝึกอบรมแบ่งเป็น 6 หมวด

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิต
 2. ความรู้เกี่ยวกับแบบประกัน
 3. ทักษะการขาย
 4. ทักษะการบริหารการขาย
 5. การพัฒนาตนเอง 
 6. Financial Planning

 


Self Development

        เติมเต็มอาหารสมองกับ KAL AXA Academy Library  ศูนย์รวมความรู้และสาระมากมายในรูปแบบอันหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ วารสาร CD VCD และอื่นๆ อีกมากมาย   ที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างไม่มีขีดจำกัด พร้อม
ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยกับการติวสอบรับใบอนุญาตตัวแทนผ่านระบบคอมพิวเตอร์    ที่วันนี้มีให้ท่านสัมผัสและทดสอบ
ความรู้ความสามารถของท่านได้ อย่างแท้จริง ซึ่งเปิดบริการให้คุณแล้ววันนี้

- E-Learning

        การติวสอบรับใบอนุญาตตัวแทน     การเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้ท่านได้ศึกษาบทเรียนต่างๆ    พร้อมทั้ง
ทำแบบทดสอบด้วยตนเอง เพื่อวัดระดับความรู้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
        หัวข้อในการเรียนรู้ประกอบด้วย

  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกันชีวิต และแบบทดสอบ
  2. พรบ.ประกันชีวิต และแบบทดสอบ
  3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และแบบทดสอบ
  4. จรรยาบรรณในการเป็นตัวแทนประกันชีวิต และแบบทดสอบ

ผู้เรียนจะได้รับความรู้อย่างครบถ้วน และได้ทดลองทดสอบก่อนลงสนามสอบจริงอีกด้วย


   
 “มุ่งมั่นพัฒนาพลังตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ
ของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เพื่อก้าวสู่ความเป็นฝ่ายขายอันดับหนึ่งของประเทศไทย”

ติดต่อฝ่ายฝึกอบรม
128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 34 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2216-5100 โทรสาร 0-2216-5374 
 
 
 
Quick Links Online Service (สำหรับตัวแทนและเจ้าหน้าที่บริการทางการเงิน) ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2034/116-123, 136-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 27-28, 32-33 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2723-4000 โทรสาร 0-2723-4032 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.
0-2689-4800 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 19.00 น.)
 
  copyright © 2007-2014 by Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited Disclaimer & our data privacy policy