เพื่อการดูแลสุขภาพของท่านลูกค้าคนสำคัญอย่างครบวงจร ไม่เพียงแต่เราจะช่วยให้ท่านคลายความกังวลในยามเจ็บป่วยแล้ว
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะดูแลสุขภาพของท่าน ในยามที่ท่านมีสุขภาพที่ดีกับบริการให้คำปรึกษาสุขภาพเชิงป้องกันและโภชนาการ
ภายใต้บริการ KTAXA Wellness Teleconsultation ซึ่งเป็นบริการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ผ่านช่องทางโทรศัพท์

โดยบริษัท ฯ ได้ร่วมมือกับ BDMS Wellness Clinic ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด ที่จะช่วยตอบสนองวิถีชีวิตของสังคมยุคใหม่
โดยเป็นการให้บริการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นการดูแลป้องกันและเสริมสร้างสภาวะสุขภาพให้ผู้มารับบริการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ
ให้คำปรึกษาโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

การให้บริการครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้

• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแล ป้องกันสุขภาพ และการตรวจสุขภาพเชิงลึก
• ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสตรี และการวางแผนมีบุตร
• ให้คำปรึกษาด้านฮอร์โมน
• ให้คำปรึกษาด้านกล้ามเนื้อ กระดูก การออกกำลังกาย และออฟฟิศซินโดรม
• ให้คำปรึกษาด้านการควบคุมน้ำหนักอย่างสุขภาพดี
• ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพผิวหนังและเส้นผม
• ให้คำปรึกษาด้านทันตกรรม

บริการ KTAXA Wellness Teleconsultation โดย BDMS Wellness Clinic มอบให้เฉพาะลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ กรุงไทย-แอกซ่า Privilege PLUS+ โดยท่านจะได้รับสิทธิฟรีค่าปรึกษาแพทย์สำหรับ 20 นาทีแรก จำนวน 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามรายละเอียด ดังนี้

1. สิทธิบริการให้คำปรึกษาเชิงป้องกันและโภชนาการมอบให้กับลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ระดับ Platinum จำนวน 50 สิทธิต่อเดือน
2. ลูกค้าสามารถรับสิทธิได้ 1 ครั้งต่อท่าน โดยสามารถใช้สิทธิได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงื่อนไขการให้บริการ

1. สิทธิพิเศษเฉพาะผู้เอาประกันของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ Privilege PLUS+ ระดับ Platinum เท่านั้น

2. สามารถรับคำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับ 20 นาทีแรก กรณีต้องการรับคำปรึกษาเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ หรือที่คลินิก ผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงกับทางคลินิกเอง โดยค่าใช้จ่ายนี้อาจจะไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์

ค่าบริการปรึกษาเพิ่มเติม
• ตั้งแต่ 21 – 30 นาที คิดค่าบริการ 500 บาท
• ตั้งแต่ 31 – 60 นาที คิดค่าบริการ 1,000 บาท

3. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือ ข้อขัดแย้ง ที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่ผู้ให้บริการตามที่ระบุ ไม่สามารถให้บริการได้ หรือเกิดความล่าช้า โดยรวมไปถึงตัวแทนที่ได้รับการมอบหมายจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง กรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นที่สิ้นสุด