อัพเดตข้อมูลข่าวสาร สำหรับช่องทางจัดจำหน่าย (ตัวแทน)