กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมเฉลิมฉลองวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ

เนื่องในวันที่ 14 มกราคม 2565 เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ โดยที่ผ่านมา ทาง บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ขึ้น ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก ซึ่งมีโครงการหลัก 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการปลูกป่า ปลูกความดี 3 ปี 100,000 ต้น โครงการดังกล่าวเริ่มต้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 ซึ่งร่วมมือกับสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่ 2 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ จัดทำโครกงาร “ปลูกป่าบูรณาการ” โดยทั้งสองโครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม กระตุ้นการปลูกจิตสำนึกในการลดภาวะลดโลกร้อน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์ พร้อมส่งเสริมให้พนักงาน ฝ่ายขาย และลูกค้าทุกคนลดการใช้การดาษ โดยบริษัทฯ เปลี่ยนการลดใช้กระดาษเป็นการปลูกต้นไม้

· พนักงาน: ลดการใช้กระดาษ 100 แผ่น = ปลูกต้นไม้ 1 ต้น

· ฝ่ายขาย: 10 แอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ = ปลูกต้นไม้ 1 ต้น

· ลูกค้า: 1 กรมธรรม์อิเล็กโทรนิกส์ = ปลูกต้นไม้ 1 ต้น

งปัจจุบัน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 90,000 ต้นทั่วประเทศ อาทิ จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ ชุมพร และนครราชสีมา โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปลูกต้นไม้ 110,000 ต้นภายในสิ้นปี 2565

คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า “เพื่อให้สอดคล้องกับวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ โครงการปลูกต้นไม้ของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ยังมุ่งมั่นในการกระตุ้นการปลูกจิตสำนึกในการลดภาวะโลกร้อน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์ ในฐานะผู้นำด้านการสร้างจิตสำนึกให้สาธารณชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้และลดโลกร้อน อีกทั้งป้องกันน้ำท่วมและภัยธรรมชาติอื่นๆ ในฐานะบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “Green Insurer” ของประเทศไทย เราให้ความสำคัญกับความยั่งยืนเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบริษัทฯ ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมมีส่วนร่วมในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือสังคม และการกำกับดูแลธุรกิจแบบธรรมภิบาล”

โครงการปลูกต้นไม้ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัทฯ ในการมุ่งมั่น สนับสนุนทุกความเชื่อมั่น ว่าทุกคนทำได้ Know You และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเราจะทำให้โลกนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Hearts in Action Facebook page https://www.facebook.com/Hearts.in.action.volunteers

#WeCommitToClimate