การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

รายละเอียดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประเภทต่างๆ

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ

ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ClaimForm)_Living form.pdf
2

กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมลงนามโดยผู้เอาประกันภัย และแพทย์ผู้ตรวจรักษา

3

นำแบบฟอร์ม พร้อมด้วยรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ และเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการ ส่งมอบให้กับตัวแทน หรือให้กับบริษัทฯ โดยตรง

4

การพิจารณาอนุมัติสินไหมทดแทน
บริษัทฯ จะพิจารณา คำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15 วัน (สิบห้าวัน) นับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามแจ้งครบถ้วน และไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม

5

สรุปผลการพิจารณาสินไหม

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทนเพิ่มเติมอุบัติเหตุ และสูญเสียอวัยวะ
 
1. ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ฟอร์มบริษัท)

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทนเพิ่มเติมอุบัติเหตุ และสูญเสียอวัยวะ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริษัท
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน *
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน *
4. สำเนาสมุดบัญชีของผู้เอาประกัน
5. ใบรายงานแพทย์ที่ทำการตรวจรักษา *
6. แบบฟอร์มรายงานการตรวจรักษาและผลการตรวจร่างกายผู้เอาประกันภัย
7. รูปถ่าย/ผลอ่านฟิล์ม
8. รายงานแพทย์รับรองความทุพพลภาพ(ออกโดยจักษุแพทย์)
9. บันทึกประจำวันขณะเกิดเหตุ (ข้อไป-ข้อกลับ)
 
 • กรุณาจัดส่งหลักฐานทั้งหมดมายัง บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (แผนกสินไหมทดแทน) เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้นที่ 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1159
1

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงนามโดยผู้รับผลประโยชน์

MJ0000001-Death-Claim-Form_Final_21.10.21.pdf
2

รวบรวมเอกสารประกอบที่สำคัญ ได้แก่

- สำเนาใบมรณบัตร

- เอกสารแสดงตนของผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์

- เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์

3

นำแบบฟอร์ม และเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการ ส่งมอบให้กับตัวแทน หรือศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทฯ

4

การพิจารณอนุมัติสินไหมมรณกรรม
บริษัทฯ จะพิจารณา คำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15 วัน (สิบห้าวัน) นับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามแจ้งครบถ้วน และไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม

5

สรุปผลการพิจารณาสินไหม

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม
เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

กรณีเสียชีวิตด้วยโรค / เจ็บป่วย

กรณีเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ

1 ถ้อยแถลงของผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ฟอร์มบริษัท)

กรณีผู้เอาประกันเป็นผู้เยาว์
ใบเคลมต้องเซ็นต์เรียกร้องโดยผู้ปกครองผู้เยาว์


คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริษัท
2 ใบมรณบัตรต้นฉบับ
3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน *

กรณีผู้เอาประกันเป็นผู้เยาว์
ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทนบัตรประชาชน
พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองผู้เยาว์


4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันที่มีการจำหน่าย"ตาย" *

กรณีผู้เอาประกันเป็นผู้รับผลประโยชน์
ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทนบัตรประชาชน
พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองผู้เยาว์


5 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน *
6 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน *
7 สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน
8 สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ (ข้อไป-ข้อกลับ)
9 สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ (ด้านหน้า - ด้านหลัง)
10 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล

กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อสกุล


 
 • หนังสือยินยอมและมอบอำนาจ (ฟอร์มบริษัท)
 • กรณีที่ต้องขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากสถานรักษาพยาบาล

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริษัท
 • กรุณาจัดส่งหลักฐานทั้งหมดมายัง บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (แผนกสินไหมทดแทน) เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้นที่ 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1159
*เอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกัน
1

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม และแบบฟอร์มการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

แบบฟอร์มคนไข้นอก.pdf ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (2).pdf
2

แพทย์ผู้ตรวจรักษากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการรักษาผู้ป่วยนอก

3

นำแบบฟอร์ม และเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการ ส่งมอบให้กับตัวแทน หรือให้กับบริษัทฯ โดยตรง

4

การพิจารณาอนุมัติสินไหมทดแทน
บริษัทฯ จะพิจารณา คำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15 วัน (สิบห้าวัน) นับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามแจ้งครบถ้วน และไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม

5

สรุปผลการพิจารณาสินไหม

 
 
 • กรุณาจัดส่งหลักฐานทั้งหมดมายัง บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (แผนกสินไหมทดแทน) เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้นที่ 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1159
1

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม และแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม.pdf ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (2).pdf
2

ผู้เอาประกันภัย และแพทย์ผู้ตรวจรักษา กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

3

ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ส่งมอบแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมด้วยตนเอง

4

การพิจารณาอนุมัติสินไหมทดแทน
บริษัทฯ จะพิจารณา คำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15 วัน (สิบห้าวัน) นับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามแจ้งครบถ้วน และไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม

5

สรุปผลการพิจารณาสินไหม

 
 • กรุณาจัดส่งหลักฐานทั้งหมดมายัง บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (แผนกสินไหมทดแทน) เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้นที่ 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1159
*เอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกัน
1

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ClaimForm)_Living form.pdf
2

กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมลงนามโดยผู้เอาประกันภัย และแพทย์ผู้ตรวจรักษา

3

นำแบบฟอร์ม พร้อมด้วยรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ และเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการ ส่งมอบให้กับตัวแทน หรือให้กับบริษัทฯ โดยตรง

4

การพิจารณาอนุมัติสินไหมทดแทน
บริษัทฯ จะพิจารณา คำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15 วัน (สิบห้าวัน) นับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามแจ้งครบถ้วน และไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม

5

สรุปผลการพิจารณาสินไหม

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 
1. ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ฟอร์มบริษัท)

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทนเพิ่มเติมอุบัติเหตุ และสูญเสียอวัยวะ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริษัท
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน *
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน *
4. สำเนาสมุดบัญชีของผู้เอาประกัน
5. ใบรายงานแพทย์ที่ทำการตรวจรักษา *
6. แบบฟอร์มรายงานการตรวจรักษาและผลการตรวจร่างกายผู้เอาประกันภัย
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริษัท
7. รูปถ่าย/ผลอ่านฟิล์ม
 
 • รายงานแพทย์รับรองความทุพพลภาพ(ออกโดยจักษุแพทย์)
 • กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริษัท
 • บันทึกประจำวันขณะเกิดเหตุ (ข้อไป-ข้อกลับ)
 • กรณีอุบัติเหตุ

 • กรุณาจัดส่งหลักฐานทั้งหมดมายัง บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (แผนกสินไหมทดแทน) เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้นที่ 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1159
1

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย

ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ClaimForm)_Living form.pdf
2

กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมลงนามโดยผู้เอาประกันภัย และแพทย์ผู้ตรวจรักษา

3

นำแบบฟอร์ม พร้อมด้วยรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ และเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการ ส่งมอบให้กับตัวแทน หรือให้กับบริษัทฯ โดยตรง

4

การพิจารณาอนุมัติสินไหมทดแทน
บริษัทฯ จะพิจารณา คำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15 วัน (สิบห้าวัน) นับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามแจ้งครบถ้วน และไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม

5

สรุปผลการพิจารณาสินไหม

 
 • กรุณาจัดส่งหลักฐานทั้งหมดมายัง บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (แผนกสินไหมทดแทน) เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้นที่ 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1159
*เอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกัน
1

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย

MJ0000001-Death-Claim-Form_Final_21.10.21 (1).pdf
2

กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมลงนามโดยผู้เอาประกันภัย และแพทย์ผู้ตรวจรักษา

3

นำแบบฟอร์ม พร้อมด้วยรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ และเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการ ส่งมอบให้กับตัวแทน หรือให้กับบริษัทฯ โดยตรง

4

การพิจารณาอนุมัติ
บริษัทฯ จะพิจารณา คำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15 วัน (สิบห้าวัน) นับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามแจ้งครบถ้วน และไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม

5

สรุปผลการพิจารณาสินไหม

เอกสารประกอบการเรียกร้องผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย กรณีเสียชีวิต (WPDD)
 
1. ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ฟอร์มบริษัท)

เอกสารประกอบการเรียกร้องผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย กรณีเสียชีวิต (WPDD)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริษัท
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน *
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน *
4. สำเนาสมุดบัญชีของผู้เอาประกัน
5. ใบรายงานแพทย์ที่ทำการตรวจรักษา *
6. แบบฟอร์มรายงานการตรวจรักษาและผลการตรวจร่างกายผู้เอาประกันภัย
 
 • รายงานแพทย์รับรองความทุพพลภาพ(ออกโดยจักษุแพทย์)
 • บันทึกประจำวันขณะเกิดเหตุ (ข้อไป-ข้อกลับ)
 • กรุณาจัดส่งหลักฐานทั้งหมดมายัง บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (แผนกสินไหมทดแทน) เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้นที่ 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1159
1

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทนผ่านทางแฟกซ์ แบบที่ 1 ให้แพทย์ผู้ตรวจรักษากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

Admission Notification Form.pdf
2

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต รับแบบฟอร์ม

3

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทนผ่านทางแฟกซ์ แบบที่ 2 ให้แพทย์ผู้ตรวจรักษาที่เป็นผู้อนุมัติปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาลกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

Discharge Notification Form.pdf
4

นำแบบฟอร์ม และเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการ ส่งมอบให้กับตัวแทน หรือให้กับบริษัทฯ โดยส่งทางแฟกซ์

5

การพิจารณาอนุมัติสินไหมทดแทน
บริษัทฯ จะพิจารณา คำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15 วัน (สิบห้าวัน) นับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามแจ้งครบถ้วน และไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม

6

สรุปผลการพิจารณาสินไหม

 
 
 • กรุณาจัดส่งหลักฐานทั้งหมดมายัง บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (แผนกสินไหมทดแทน) เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้นที่ 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1159
1

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทนโรคร้ายแรง

ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ClaimForm)_Living form.pdf
2

ผู้เอาประกันภัยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มส่วนที่ 1 ให้ครบถ้วน พร้อมลงนาม และแพทย์ผู้ตรวจรักษากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มส่วนที่ 2 พร้อมลงนาม

3

แนบเอกสารประกอบที่จำเป็น อาทิ รายงานผลตรวจทางพยาธิวิทยา และหลักฐานทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำแบบฟอร์ม และเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการ ส่งมอบให้กับตัวแทน หรือศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทฯ ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

4

การพิจารณาอนุมัติสินไหมทดแทน
บริษัทฯ จะพิจารณา คำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15 วัน (สิบห้าวัน) นับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามแจ้งครบถ้วน และไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม

5

สรุปผลการพิจารณาสินไหม

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทนสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง
 
1. ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ฟอร์มบริษัท)

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทนสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริษัท
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน *
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน *
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน
5. ใบรายงานแพทย์ที่ทำการตรวจรักษา

(ด้านหลังใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน)

6. ผลการตรวจชิ้นเนื้อ/ผลทางพยาธิวิทยา
7. แบบฟอร์มรายงานการตรวจรักษาและผลการตรวจร่างกายผู้เอาประกันภัย
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริษัท
 
 • กรุณาจัดส่งหลักฐานทั้งหมดมายัง บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (แผนกสินไหมทดแทน) เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้นที่ 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1159