การเปิดเผยผลการทำธุรกรรมและการกระทำใดๆที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการเสนอขายกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บลจ.กรุงไทย”) ซึ่งมี บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ถือหุ้น ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) และบริษัทฯ อาจมีการลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.กรุงไทย เพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน รวมทั้ง บริษัทฯ อาจมีการลงทุนในกองทุนรวมเดียวกันกับที่ลูกค้าลงทุนได้ ซึ่งปัจจุบัน บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการจัดการ หรืออาจได้รับค่าธรรมเนียมการขายจากบริษัทจัดการ โดยค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่บริษัทฯ อาจได้รับจากบริษัทจัดการไม่ได้ส่งผลใด ๆ กับค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) ที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คปภ.