วิธีสมัครบริการหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติด้วยบัตรเครดิต

ประเภทบัตรเครดิตที่รองรับ : VISA, MasterCard, JCB

แบบประกันที่ไม่รับชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิต : Life Easy 10/4, Life Save 10/2, iInvest, Life Smart 10/4, MRTA และ GLTSP

ผลิตภัณฑ์ iWealthy และ iLink กรณีการชำระเบี้ยประกันฯ แบบรายเดือน ลูกค้าต้องเลือกสมัครบริการหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต (DA/CCPA) สำหรับการชำระเบี้ยงวดถัดไป

สำหรับลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิตสำหรับผลิตภัณฑ์ "iWealthy" และ “iLink” สามารถทำรายการได้เฉพาะสำนักงานสาขา และเคาน์เตอร์รับชำระเบี้ยของบริษัทฯ เท่านั้น หรือชำระด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน “MyAXA Life”

สำหรับลูกค้า กรุงไทย-แอกซ่า ที่ต้องการสมัครบริการหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติด้วยบัตรเครดิต สามารถปฎิบัติตามขั้นตอนดังนี้

เตรียมเอกสาร

a) หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติ คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

b) สำเนาหน้าบัตรเครดิต

c) สำเนาบัตรประชาชน

d) เอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ของผู้ชำระเบี้ยฯ กรณีเป็นผู้ชำระเบี้ยแทน เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาเปลี่ยนชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล) เป็นต้น

กรณีชำระเบี้ยประกันชีวิตแทน สามารถดูรายละเอียดได้ คลิกที่นี่

กรุณานำส่งเอกสารข้อ a – c อย่างละ 2 ฉบับ

เอกสารนำส่งมาที่บริษัท ตามที่อยู่ดังนี้

แผนกบริการผู้ถือกรมธรรม์ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หรือสามารถสมัครบริการหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ธนาคาร คลิกที่นี่