การประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนตามวาระเมื่อครบกำหนด 2 ปีเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในกรมธรรม์

บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนดให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยควบการลงทุนทุกรายจะต้องทำแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ลงทุน (Customer Risk Rating) ก่อนการลงทุน และต้องมีการทบทวนแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน ทุกๆ 2 ปี นับจากการทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนครั้งล่าสุด

ทั้งนี้บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนตามข้อมูลปัจจุบัน เพื่อความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และเพื่อคงสิทธิประโยชน์อย่างสมบูรณ์ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่านต่อไป

ท่านผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยควบการลงทุนสามารถเลือกทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน MyAXA ช่องทางใหม่ ผ่าน QR code / Link ด้านล่างนี้

https://www.krungthai-axa.co.th/th/myaxa-life?utm_source=letter&utm_medium=letter&utm_campaign=myaxa-life
หลังจากท่านเข้าไปยังแอปพลิเคชั่น MyAXA แล้ว ท่านสามารถทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน ตามขั้นตอนดังนี้

1.ทำการล็อกอินด้วยรหัส เพื่อเข้าสู่ระบบ และเลือกเข้ากรมธรรม์ประกันภัยควบการลงทุน
2.คลิกเลือก ปุ่ม “รายละเอียดการลงทุน เมื่อเข้าไปที่หน้ารายละเอียดการลงทุนแล้วทำการเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง และเลือก

“ ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน ”

3.ทำการประเมินความเสี่ยง ในข้อ 1-11 จากนั้นคลิก “คำนวณความเสี่ยง”

4.กรณีที่ท่านต้องการซื้อกองทุน กรุณาเลือกยอมรับความเสี่ยงกรณีเลือกกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าที่ทำการประเมิน และ/หรือ เลือกซื้อกองทุนต่างประเทศ 5.คลิกเลือก “ส่งแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน”