ใบเสร็จค่าเบี้ยประกันภัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

เริ่มตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้จัดส่งใบเสร็จค่าเบี้ยประกันภัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ผ่านทาง SMS และอีเมล ให้แก่ผู้เอาประกันที่ได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือและบัญชีอีเมลไว้กับทางบริษัทฯ แทนการจัดส่งทางไปรษณีย์ เพื่อสะดวกในการจัดเก็บเอกสารหรือตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง และลดปัญหาการสูญหายหรือล่าช้า โดยจะได้รับ SMS และอีเมล เพื่อดาวน์โหลดใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ไม่เกิน 4 วันทำการหลังจากชำระเบี้ยประกัน (4 วันทำการนับจากมีการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ หรือ 2 วันนับจากที่บริษัทฯ บันทึกเข้าระบบ)

หากผู้เอาประกันท่านใดต้องการขอรับใบเสร็จค่าเบี้ยประกันภัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมล สามารถติดต่อ Call Center 1159 หรือ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ทุกสาขา