แพ็คเกจสำเร็จรูป
ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม
ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม เพื่อสิ่งที่ดีสำหรับพนักงาน จาก กรุงไทย-แอกซ่า

การเจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นกับพนักงานได้โดยไม่คาดคิด ด้วยแผนประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม พนักงานจะได้รับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการที่ดี ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน แม้ในยามฉุกเฉิน

สิทธิประโยชน์หลักประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม

คุ้มครองการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และการสูญเสียอวัยวะ

คุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

คุ้มครองการเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในและนอก (IPD&OPD)

ตารางแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครองชีวิตที่เลือกได้ตามความต้องการทั้ง 6 แบบ

เลือกแผนประกัน
ตารางแสดงผลประโยชน์ แผนความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพกลุ่ม ที่คุณจะได้รับ
ผลประโยชน์
จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)
การเสียชีวิต (ทุกกรณี)
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
การเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ
(รับเพิ่มจากการเสียชีวิตทุกกรณี)
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
ผลประโยชน์ความคุ้มครองประกันสุขภาพ ในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) ต่อโรค / ครั้ง
1.ค่าห้อง ค่าอาหาร ประจำวันต่อวัน
(สูงสุดไม่เกิน 31 วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2.ค่าห้องผู้ป่วยหนัก
(ไอ.ซี.ยู) (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ ค่าห้อง ค่าอาหาร ประจำวันในข้างต้นแล้วไม่เกิน 31 วัน)
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
3.ค่าแพทย์ตรวจรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 31 วัน)
ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
700
900
1,200
1,450
1,700
2,000
4.ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (ตามตารางผ่าตัด)
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
5.ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
6.ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ)
ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง (รวมอยู่ในข้อ 5)
4,000
5,000
6,000
6,000
6,000
6,500
7.ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
(รวมอยู่ในข้อ 4 หรือข้อ 5 แล้วแต่กรณี)
4,000
5,000
6,000
6,000
6,000
6,500
ผลประโยชน์ความคุ้มครองประกันสุขภาพ ในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD)
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (30 ครั้งต่อปีกรมธรรม์)
400
500
800
1,000
1,200
1,500