ไม่มีข้อมูล

*โปรดระบุคำค้นหา
ค้นหาในทุกหมวด

บริการการรับยาต่อเนื่องกรณีโรคเรื้อรัง

เฉพาะโรงพยาบาลที่ลูกค้ามีประวัติการรักษาโรคเรื้อรังและเข้าร่วมโครงการ

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของท่านลูกค้าคนสำคัญอยู่เสมอโดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ ได้ขยายความร่วมมือร่วมกับโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศในการให้บริการการับยาต่อเนื่องกรณีโรคเรื้อรังให้กับท่านลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตที่ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพและมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยท่านสามารถโทรศัพท์เพื่อปรึกษาแพทย์ของโรงพยาบาลในกรณีโรคเรื้อรัง โดยใช้สิทธิความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ของท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ

1. ผู้ป่วยนอก หมายถึง เฉพาะผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังหรือกลุ่มที่ต้องรักษาต่อเนื่องที่เคยได้รับการอนุมัติสินไหมโรคนั้นจากกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

2. ผู้ป่วยมีนัดติดตามอาการตามแพทย์สั่ง เช่นโรคเบาหวาน ความดัน ไทรอยด์ หรือโรคที่มีความจำเป็นในการรับยาต่อเนื่อง โดยการจัดส่งยาจะเป้นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโรงพยาบาล
3. ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากสิทธิความคุ้มครองผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ เช่น ค่าจัดส่ง หรือรายการยาที่ไม่คุ้มครอง ผู้ป่วยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบคาใช้จ่ายเอง

รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ บริการปรึกษาแพทย์ผ่านการโทรศัพท์ มีดังนี้