Health | คุ้มครองทุกที่ ทุกเวลา เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

เลือกความคุ้มครองสุขภาพที่เหมาะกับคุณ

คุ้มครองทุกที่ ทุกเวลา เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

เริ่มต้น 158 บาทต่อเดือน
เริ่มต้น 1,437 บาทต่อเดือน
เริ่มต้น 771 บาทต่อเดือน

ความคุ้มครองผู้เอาประกัน

จุดเด่นความคุ้มครอง

ผู้ป่วยใน และการผ่าตัด

ผู้ป่วยนอก

ความคุ้มครองโรคมะเร็ง

ความคุ้มครองอื่นๆ

ความคุ้มครองคนในครอบครัว

สตรีมีครรภ์และการคลอดบุตร

สิทธิประโยชน์เมื่ออยู่ครบสัญญา

สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต

คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี

70 โรคร้ายแรงที่ไอชิลด์คุ้มครองทั้งระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง

 • โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น 20 โรค
 • โรคร้ายแรงระยะรุนแรง 50 โรค

ระยะไม่ลุกลามและระยะลุกลาม

 • ความคุ้มครองระยะเริ่มต้น รับผลประโยชน์ 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อโรค (สูงสุด 4 ครั้ง)
 • ความคุ้มครองระยะรุนแรง รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือเบี้ยมาตรฐานประกันภัยของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า หักผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นที่จ่ายไปแล้ว(ถ้ามี)

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือเบี้ยมาตรฐานประกันภัยของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า หักผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นที่จ่ายไปแล้ว(ถ้ามี)

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือเบี้ยมาตรฐานประกันภัยของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า หักผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นที่จ่ายไปแล้ว(ถ้ามี)

คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่าย สูงสุดรวมทุกความคุ้มครองไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี

ค่าห้องพักผู้ป่วยรวมค่าอาหารต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 21,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาล เช่น ค่าล้างไต ค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ เอ็กซ์เรย์ อัลตร้าซาวนด์ ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี

ใส่ใจการดูแลรักษาโรคมะเร็ง ด้วยความคุ้มครองการทำเคมีและรังสีบำบัด

 • ค่าตรวจรักษาทันตกรรม
 • ค่าดูแลรักษาสายตา

 • ค่ารักษาพยาบาลสําหรับการตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร รวมถึง ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร
 • ค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด

รับผลประโยชน์ 50,000 บาท เมื่ออายุครบ 85ปี

รับผลประโยชน์ 50,000 บาท หรือเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมา แล้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่า

คุ้มครองถึงอายุ 75 ปี

ค่าห้อง อาหารและค่าพยาบาล สูงสุด 6,200 ต่อวัน

 • ค่าแพทย์ สูงสุด 1,200 ต่อวัน
 • ค่าแพทย์ผ่าตัด และค่าห้อง สูงสุด 174,000 บาท ต่อครั้ง
 • ค่าห้อง ICU สูงสุด 12,400 บาท

ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้งสูงสุด 12,000 บาท

ค่าการวินิจฉัยทางรังสีวิทยาสูงสุด 14,000 ต่อครั้ง

ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุด 45,000 บาท

รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิสำหรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ

**ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
%7B%22labels%22%3A%7B%22name%22%3A%22%u0E0A%u0E37%u0E48%u0E2D-%u0E19%u0E32%u0E21%u0E2A%u0E01%u0E38%u0E25*%22%2C%22phone%22%3A%22%u0E40%u0E1A%u0E2D%u0E23%u0E4C%u0E42%u0E17%u0E23%u0E28%u0E31%u0E1E%u0E17%u0E4C%u0E21%u0E37%u0E2D%u0E16%u0E37%u0E2D*%22%2C%22province%22%3A%22%u0E08%u0E31%u0E07%u0E2B%u0E27%u0E31%u0E14*%22%7D%2C%22errors%22%3A%7B%22name%22%3A%22%u0E01%u0E23%u0E38%u0E13%u0E32%u0E01%u0E23%u0E2D%u0E01%u0E0A%u0E37%u0E48%u0E2D%20-%20%u0E19%u0E32%u0E21%u0E2A%u0E01%u0E38%u0E25%22%2C%22phone%22%3A%22%u0E01%u0E23%u0E38%u0E13%u0E32%u0E01%u0E23%u0E2D%u0E01%u0E40%u0E1A%u0E2D%u0E23%u0E4C%u0E42%u0E17%u0E23%u0E28%u0E31%u0E1E%u0E17%u0E4C%u0E21%u0E37%u0E2D%u0E16%u0E37%u0E2D%22%2C%22province%22%3A%22%u0E01%u0E23%u0E38%u0E13%u0E32%u0E40%u0E25%u0E37%u0E2D%u0E01%u0E08%u0E31%u0E07%u0E2B%u0E27%u0E31%u0E14%22%7D%2C%22placeHolders%22%3A%7B%22name%22%3A%22%u0E15%u0E31%u0E27%u0E2D%u0E22%u0E48%u0E32%u0E07%20%u0E19%u0E32%u0E22%u0E01%u0E23%u0E38%u0E07%u0E44%u0E17%u0E22%20%u0E41%u0E2D%u0E01%u0E0B%u0E48%u0E32%22%2C%22phone%22%3A%22%u0E15%u0E31%u0E27%u0E2D%u0E22%u0E48%u0E32%u0E07%200999999999%22%7D%2C%22buttons%22%3A%7B%22consultation%22%3A%22%u0E15%u0E34%u0E14%u0E15%u0E48%u0E2D%u0E1C%u0E39%u0E49%u0E40%u0E0A%u0E35%u0E48%u0E22%u0E27%u0E0A%u0E32%u0E0D%22%2C%22send%22%3A%22%u0E15%u0E34%u0E14%u0E15%u0E48%u0E2D%u0E1C%u0E39%u0E49%u0E40%u0E0A%u0E35%u0E48%u0E22%u0E27%u0E0A%u0E32%u0E0D%22%7D%2C%22provinces%22%3A%5B%7B%22id%22%3A75%2C%22title%22%3A%22%u0E01%u0E23%u0E30%u0E1A%u0E35%u0E48%22%2C%22title_en%22%3A%22Krabi%22%7D%2C%7B%22id%22%3A65%2C%22title%22%3A%22%u0E01%u0E23%u0E38%u0E07%u0E40%u0E17%u0E1E%u0E21%u0E2B%u0E32%u0E19%u0E04%u0E23%22%2C%22title_en%22%3A%22Bangkok%22%7D%2C%7B%22id%22%3A46%2C%22title%22%3A%22%u0E01%u0E32%u0E0D%u0E08%u0E19%u0E1A%u0E38%u0E23%u0E35%22%2C%22title_en%22%3A%22Kanchanaburi%22%7D%2C%7B%22id%22%3A10%2C%22title%22%3A%22%u0E01%u0E32%u0E2C%u0E2A%u0E34%u0E19%u0E18%u0E38%u0E4C%22%2C%22title_en%22%3A%22Kalasin%22%7D%2C%7B%22id%22%3A62%2C%22title%22%3A%22%u0E01%u0E33%u0E41%u0E1E%u0E07%u0E40%u0E1E%u0E0A%u0E23%22%2C%22title_en%22%3A%22Kamphaeng%20Phet%22%7D%2C%7B%22id%22%3A31%2C%22title%22%3A%22%u0E02%u0E2D%u0E19%u0E41%u0E01%u0E48%u0E19%22%2C%22title_en%22%3A%22Khon%20Kaen%22%7D%2C%7B%22id%22%3A4%2C%22title%22%3A%22%u0E08%u0E31%u0E19%u0E17%u0E1A%u0E38%u0E23%u0E35%22%2C%22title_en%22%3A%22Chanthaburi%22%7D%2C%7B%22id%22%3A60%2C%22title%22%3A%22%u0E09%u0E30%u0E40%u0E0A%u0E34%u0E07%u0E40%u0E17%u0E23%u0E32%22%2C%22title_en%22%3A%22Chachoengsao%22%7D%2C%7B%22id%22%3A8%2C%22title%22%3A%22%u0E0A%u0E25%u0E1A%u0E38%u0E23%u0E35%22%2C%22title_en%22%3A%22Chonburi%22%7D%2C%7B%22id%22%3A74%2C%22title%22%3A%22%u0E0A%u0E31%u0E22%u0E19%u0E32%u0E17%22%2C%22title_en%22%3A%22Chainat%22%7D%2C%7B%22id%22%3A64%2C%22title%22%3A%22%u0E0A%u0E31%u0E22%u0E20%u0E39%u0E21%u0E34%22%2C%22title_en%22%3A%22Chaiyaphum%22%7D%2C%7B%22id%22%3A27%2C%22title%22%3A%22%u0E0A%u0E38%u0E21%u0E1E%u0E23%22%2C%22title_en%22%3A%22Chumphon%22%7D%2C%7B%22id%22%3A43%2C%22title%22%3A%22%u0E15%u0E23%u0E31%u0E07%22%2C%22title_en%22%3A%22Trang%22%7D%2C%7B%22id%22%3A57%2C%22title%22%3A%22%u0E15%u0E23%u0E32%u0E14%22%2C%22title_en%22%3A%22Trat%22%7D%2C%7B%22id%22%3A11%2C%22title%22%3A%22%u0E15%u0E32%u0E01%22%2C%22title_en%22%3A%22Tak%22%7D%2C%7B%22id%22%3A67%2C%22title%22%3A%22%u0E19%u0E04%u0E23%u0E19%u0E32%u0E22%u0E01%22%2C%22title_en%22%3A%22Nakhon%20Nayok%22%7D%2C%7B%22id%22%3A28%2C%22title%22%3A%22%u0E19%u0E04%u0E23%u0E1B%u0E10%u0E21%22%2C%22title_en%22%3A%22Nakhon%20Pathom%22%7D%2C%7B%22id%22%3A76%2C%22title%22%3A%22%u0E19%u0E04%u0E23%u0E1E%u0E19%u0E21%22%2C%22title_en%22%3A%22Nakhon%20Phanom%22%7D%2C%7B%22id%22%3A55%2C%22title%22%3A%22%u0E19%u0E04%u0E23%u0E23%u0E32%u0E0A%u0E2A%u0E35%u0E21%u0E32%22%2C%22title_en%22%3A%22Nakhon%20Ratchasima%22%7D%2C%7B%22id%22%3A45%2C%22title%22%3A%22%u0E19%u0E04%u0E23%u0E28%u0E23%u0E35%u0E18%u0E23%u0E23%u0E21%u0E23%u0E32%u0E0A%22%2C%22title_en%22%3A%22Nakhon%20Si%20Thammarat%22%7D%2C%7B%22id%22%3A48%2C%22title%22%3A%22%u0E19%u0E04%u0E23%u0E2A%u0E27%u0E23%u0E23%u0E04%u0E4C%22%2C%22title_en%22%3A%22Nakhon%20Sawan%22%7D%2C%7B%22id%22%3A1%2C%22title%22%3A%22%u0E19%u0E19%u0E17%u0E1A%u0E38%u0E23%u0E35%22%2C%22title_en%22%3A%22Nonthaburi%22%7D%2C%7B%22id%22%3A2%2C%22title%22%3A%22%u0E19%u0E23%u0E32%u0E18%u0E34%u0E27%u0E32%u0E2A%22%2C%22title_en%22%3A%22Narathiwat%22%7D%2C%7B%22id%22%3A21%2C%22title%22%3A%22%u0E19%u0E48%u0E32%u0E19%22%2C%22title_en%22%3A%22Nan%22%7D%2C%7B%22id%22%3A73%2C%22title%22%3A%22%u0E1A%u0E36%u0E07%u0E01%u0E32%u0E2C%22%2C%22title_en%22%3A%22Bueng%20Kan%22%7D%2C%7B%22id%22%3A20%2C%22title%22%3A%22%u0E1A%u0E38%u0E23%u0E35%u0E23%u0E31%u0E21%u0E22%u0E4C%22%2C%22title_en%22%3A%22Buriram%22%7D%2C%7B%22id%22%3A13%2C%22title%22%3A%22%u0E1B%u0E17%u0E38%u0E21%u0E18%u0E32%u0E19%u0E35%22%2C%22title_en%22%3A%22Pathum%20Thani%22%7D%2C%7B%22id%22%3A22%2C%22title%22%3A%22%u0E1B%u0E23%u0E30%u0E08%u0E27%u0E1A%u0E04%u0E35%u0E23%u0E35%u0E02%u0E31%u0E19%u0E18%u0E4C%22%2C%22title_en%22%3A%22Prachuap%20Khiri%20Khan%22%7D%2C%7B%22id%22%3A52%2C%22title%22%3A%22%u0E1B%u0E23%u0E32%u0E08%u0E35%u0E19%u0E1A%u0E38%u0E23%u0E35%22%2C%22title_en%22%3A%22Prachinburi%22%7D%2C%7B%22id%22%3A16%2C%22title%22%3A%22%u0E1B%u0E31%u0E15%u0E15%u0E32%u0E19%u0E35%22%2C%22title_en%22%3A%22Pattani%22%7D%2C%7B%22id%22%3A34%2C%22title%22%3A%22%u0E1E%u0E23%u0E30%u0E19%u0E04%u0E23%u0E28%u0E23%u0E35%u0E2D%u0E22%u0E38%u0E18%u0E22%u0E32%22%2C%22title_en%22%3A%22Phra%20Nakhon%20Si%20Ayutthaya%22%7D%2C%7B%22id%22%3A30%2C%22title%22%3A%22%u0E1E%u0E30%u0E40%u0E22%u0E32%22%2C%22title_en%22%3A%22Phayao%22%7D%2C%7B%22id%22%3A24%2C%22title%22%3A%22%u0E1E%u0E31%u0E07%u0E07%u0E32%22%2C%22title_en%22%3A%22Phang%20Nga%22%7D%2C%7B%22id%22%3A54%2C%22title%22%3A%22%u0E1E%u0E31%u0E17%u0E25%u0E38%u0E07%22%2C%22title_en%22%3A%22Phatthalung%22%7D%2C%7B%22id%22%3A50%2C%22title%22%3A%22%u0E1E%u0E34%u0E08%u0E34%u0E15%u0E23%22%2C%22title_en%22%3A%22Phichit%22%7D%2C%7B%22id%22%3A25%2C%22title%22%3A%22%u0E1E%u0E34%u0E29%u0E13%u0E38%u0E42%u0E25%u0E01%22%2C%22title_en%22%3A%22Phitsanulok%22%7D%2C%7B%22id%22%3A56%2C%22title%22%3A%22%u0E20%u0E39%u0E40%u0E01%u0E47%u0E15%22%2C%22title_en%22%3A%22Phuket%22%7D%2C%7B%22id%22%3A61%2C%22title%22%3A%22%u0E21%u0E2B%u0E32%u0E2A%u0E32%u0E23%u0E04%u0E32%u0E21%22%2C%22title_en%22%3A%22Maha%20Sarakham%22%7D%2C%7B%22id%22%3A51%2C%22title%22%3A%22%u0E21%u0E38%u0E01%u0E14%u0E32%u0E2B%u0E32%u0E23%22%2C%22title_en%22%3A%22Mukdahan%22%7D%2C%7B%22id%22%3A26%2C%22title%22%3A%22%u0E22%u0E30%u0E25%u0E32%22%2C%22title_en%22%3A%22Yala%22%7D%2C%7B%22id%22%3A49%2C%22title%22%3A%22%u0E22%u0E42%u0E2A%u0E18%u0E23%22%2C%22title_en%22%3A%22Yasothon%22%7D%2C%7B%22id%22%3A29%2C%22title%22%3A%22%u0E23%u0E30%u0E19%u0E2D%u0E07%22%2C%22title_en%22%3A%22Ranong%22%7D%2C%7B%22id%22%3A23%2C%22title%22%3A%22%u0E23%u0E30%u0E22%u0E2D%u0E07%22%2C%22title_en%22%3A%22Rayong%22%7D%2C%7B%22id%22%3A58%2C%22title%22%3A%22%u0E23%u0E32%u0E0A%u0E1A%u0E38%u0E23%u0E35%22%2C%22title_en%22%3A%22Ratchaburi%22%7D%2C%7B%22id%22%3A18%2C%22title%22%3A%22%u0E23%u0E49%u0E2D%u0E22%u0E40%u0E2D%u0E47%u0E14%22%2C%22title_en%22%3A%22Roi%20Et%22%7D%2C%7B%22id%22%3A40%2C%22title%22%3A%22%u0E25%u0E1E%u0E1A%u0E38%u0E23%u0E35%22%2C%22title_en%22%3A%22Lopburi%22%7D%2C%7B%22id%22%3A63%2C%22title%22%3A%22%u0E25%u0E33%u0E1B%u0E32%u0E07%22%2C%22title_en%22%3A%22Lampang%22%7D%2C%7B%22id%22%3A70%2C%22title%22%3A%22%u0E25%u0E33%u0E1E%u0E39%u0E19%22%2C%22title_en%22%3A%22Lamphun%22%7D%2C%7B%22id%22%3A32%2C%22title%22%3A%22%u0E28%u0E23%u0E35%u0E2A%u0E30%u0E40%u0E01%u0E29%22%2C%22title_en%22%3A%22Sisaket%22%7D%2C%7B%22id%22%3A15%2C%22title%22%3A%22%u0E2A%u0E01%u0E25%u0E19%u0E04%u0E23%22%2C%22title_en%22%3A%22Sakon%20Nakhon%22%7D%2C%7B%22id%22%3A12%2C%22title%22%3A%22%u0E2A%u0E07%u0E02%u0E25%u0E32%22%2C%22title_en%22%3A%22Songkhla%22%7D%2C%7B%22id%22%3A6%2C%22title%22%3A%22%u0E2A%u0E15%u0E39%u0E25%22%2C%22title_en%22%3A%22Satun%22%7D%2C%7B%22id%22%3A3%2C%22title%22%3A%22%u0E2A%u0E21%u0E38%u0E17%u0E23%u0E1B%u0E23%u0E32%u0E01%u0E32%u0E23%22%2C%22title_en%22%3A%22Samut%20Prakan%22%7D%2C%7B%22id%22%3A66%2C%22title%22%3A%22%u0E2A%u0E21%u0E38%u0E17%u0E23%u0E2A%u0E07%u0E04%u0E23%u0E32%u0E21%22%2C%22title_en%22%3A%22Samut%20Songkhram%22%7D%2C%7B%22id%22%3A0%2C%22title%22%3A%22%u0E2A%u0E21%u0E38%u0E17%u0E23%u0E2A%u0E32%u0E04%u0E23%22%2C%22title_en%22%3A%22Samut%20Sakhon%22%7D%2C%7B%22id%22%3A47%2C%22title%22%3A%22%u0E2A%u0E23%u0E30%u0E1A%u0E38%u0E23%u0E35%22%2C%22title_en%22%3A%22Saraburi%22%7D%2C%7B%22id%22%3A38%2C%22title%22%3A%22%u0E2A%u0E23%u0E30%u0E41%u0E01%u0E49%u0E27%22%2C%22title_en%22%3A%22Sa%20Kaeo%22%7D%2C%7B%22id%22%3A68%2C%22title%22%3A%22%u0E2A%u0E34%u0E07%u0E2B%u0E4C%u0E1A%u0E38%u0E23%u0E35%22%2C%22title_en%22%3A%22Sing%20Buri%22%7D%2C%7B%22id%22%3A33%2C%22title%22%3A%22%u0E2A%u0E38%u0E1E%u0E23%u0E23%u0E13%u0E1A%u0E38%u0E23%u0E35%22%2C%22title_en%22%3A%22Suphan%20Buri%22%7D%2C%7B%22id%22%3A44%2C%22title%22%3A%22%u0E2A%u0E38%u0E23%u0E32%u0E29%u0E0E%u0E23%u0E4C%u0E18%u0E32%u0E19%u0E35%22%2C%22title_en%22%3A%22Surat%20Thani%22%7D%2C%7B%22id%22%3A72%2C%22title%22%3A%22%u0E2A%u0E38%u0E23%u0E34%u0E19%u0E17%u0E23%u0E4C%22%2C%22title_en%22%3A%22Surin%22%7D%2C%7B%22id%22%3A53%2C%22title%22%3A%22%u0E2A%u0E38%u0E42%u0E02%u0E17%u0E31%u0E22%22%2C%22title_en%22%3A%22Sukhothai%22%7D%2C%7B%22id%22%3A41%2C%22title%22%3A%22%u0E2B%u0E19%u0E2D%u0E07%u0E04%u0E32%u0E22%22%2C%22title_en%22%3A%22Nong%20Khai%22%7D%2C%7B%22id%22%3A9%2C%22title%22%3A%22%u0E2B%u0E19%u0E2D%u0E07%u0E1A%u0E31%u0E27%u0E25%u0E33%u0E20%u0E39%22%2C%22title_en%22%3A%22Nong%20Bua%20Lam%20Phu%22%7D%2C%7B%22id%22%3A69%2C%22title%22%3A%22%u0E2D%u0E33%u0E19%u0E32%u0E08%u0E40%u0E08%u0E23%u0E34%u0E0D%22%2C%22title_en%22%3A%22Amnat%20Charoen%22%7D%2C%7B%22id%22%3A59%2C%22title%22%3A%22%u0E2D%u0E38%u0E14%u0E23%u0E18%u0E32%u0E19%u0E35%22%2C%22title_en%22%3A%22Udon%20Thani%22%7D%2C%7B%22id%22%3A36%2C%22title%22%3A%22%u0E2D%u0E38%u0E15%u0E23%u0E14%u0E34%u0E15%u0E16%u0E4C%22%2C%22title_en%22%3A%22Uttaradit%22%7D%2C%7B%22id%22%3A35%2C%22title%22%3A%22%u0E2D%u0E38%u0E17%u0E31%u0E22%u0E18%u0E32%u0E19%u0E35%22%2C%22title_en%22%3A%22Uthai%20Thani%22%7D%2C%7B%22id%22%3A14%2C%22title%22%3A%22%u0E2D%u0E38%u0E1A%u0E25%u0E23%u0E32%u0E0A%u0E18%u0E32%u0E19%u0E35%22%2C%22title_en%22%3A%22Ubon%20Ratchathani%22%7D%2C%7B%22id%22%3A5%2C%22title%22%3A%22%u0E2D%u0E48%u0E32%u0E07%u0E17%u0E2D%u0E07%22%2C%22title_en%22%3A%22Ang%20Thong%22%7D%2C%7B%22id%22%3A7%2C%22title%22%3A%22%u0E40%u0E0A%u0E35%u0E22%u0E07%u0E23%u0E32%u0E22%22%2C%22title_en%22%3A%22Chiang%20Rai%22%7D%2C%7B%22id%22%3A42%2C%22title%22%3A%22%u0E40%u0E0A%u0E35%u0E22%u0E07%u0E43%u0E2B%u0E21%u0E48%22%2C%22title_en%22%3A%22Chiang%20Mai%22%7D%2C%7B%22id%22%3A37%2C%22title%22%3A%22%u0E40%u0E1E%u0E0A%u0E23%u0E1A%u0E38%u0E23%u0E35%22%2C%22title_en%22%3A%22Phetchaburi%22%7D%2C%7B%22id%22%3A17%2C%22title%22%3A%22%u0E40%u0E1E%u0E0A%u0E23%u0E1A%u0E39%u0E23%u0E13%u0E4C%22%2C%22title_en%22%3A%22Phetchabun%22%7D%2C%7B%22id%22%3A19%2C%22title%22%3A%22%u0E40%u0E25%u0E22%22%2C%22title_en%22%3A%22Loei%22%7D%2C%7B%22id%22%3A39%2C%22title%22%3A%22%u0E41%u0E1E%u0E23%u0E48%22%2C%22title_en%22%3A%22Phrae%22%7D%2C%7B%22id%22%3A71%2C%22title%22%3A%22%u0E41%u0E21%u0E48%u0E2E%u0E48%u0E2D%u0E07%u0E2A%u0E2D%u0E19%22%2C%22title_en%22%3A%22Mae%20Hong%20Son%22%7D%5D%2C%22results%22%3A%7B%22successTitle%22%3A%22Successful.%22%2C%22successMessage%22%3A%22Thank%20you%20for%20your%20interest%20in%20our%20product.%20We%20will%20contact%20you%20within%2024%20hours%22%2C%22failedTitle%22%3A%22Failed%20to%20submit%20data%22%2C%22failedMessage%22%3A%22Sorry%20for%20your%20inconvenience.%20Please%20try%20again%20later%22%7D%7D