ประกันออมทรัพย์ | iPlus

ประกันออมทรัพย์ iPlus ออมอย่างคุ้มค่า ด้วยความคุ้มครองที่มากกว่า

จากน้ีไปการวางแผนสะสมเงินออมที่สมบูรณ์แบบจะมองแค่เพียง ผลตอบแทนจากเงินออมที่งอกเงยขึ้นมาเพียงอย่างเดียวคงจะไม่ได้แล้ว แต่ยังคงต้องคํานึงถึงอนาคต ว่าหากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นในระหว่างท่ี การออมเงินของคุณยังไม่บรรลุเป้าหมาย คุณจะรักษาแผนการออม ของคุณไว้อย่างไร

สิทธิประโยชน์

  • ออมระยะสั้น วางแผนการออมได้ง่าย ชําระเบี้ยประกันภัยเพียง 6 ปี คุ้มครองชีวิต 10 ปี
  • รับเงินจ่ายคืนประจําปี (รับรองการจ่าย) ในอัตรา 2% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สิ้นปีที่ 1 - 3
  • รับเงินจ่ายคืนประจําปี (รับรองการจ่าย) ในอัตรา 3% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สิ้นปีที่ 4 - 6
  • รับเงินจ่ายคืนประจําปี (รับรองการจ่าย) ในอัตรา 4% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สิ้นปีที่ 7 - 10
  • ครบกําหนดสัญญารับเพิ่มอีก 160% รวมรับผลประโยชน์ เงินจ่ายคืนกรมธรรม์ขั้นต่ำ 191%
  • รับผลประโยชน์เพิ่มจากเงินปันผล *
  • ให้คุ้มครองชีวิตหรือเจ็บป่วยด้วย 5 โรคร้ายแรง
  • ให้คุ้มครองชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
  • * จํานวนเงินปันผลท่ีแสดงในเอกสารฉบับน้ีเป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองจํานวนการจ่าย โดยอัตราผล ตอบแทนที่ใช้ในการประมาณการจ่ายเงินปันผลมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งอัตราที่ได้รับจริงอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าท่ีแสดงได้ ผู้เอาประกันภัย ควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารการขายก่อนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
  • สำหรับข้อมูลโดยละเอียด กรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์