LGBT "คู่ชีวิต" เพศเดียวกัน กับสิทธิที่ไม่เท่ากัน

คู่รักเพศเดียวกันหรือ LGBT แม้จะมีให้เห็นมากขึ้นในสังคมไทย จนไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่อย่างใด แต่การยอมรับในทางกฎหมายของบ้านเรานั้น ยังต้องยอมรับว่า 'ไม่เท่าเทียม' จึงทำให้การใช้ชีวิตของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศมีอุปสรรคและยากลำบาก จนหลายคนเริ่มถามหาความคืบหน้าของร่าง 'พระราชบัญญัติคู่ชีวิต' ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด ซึ่งร่างพระราชบัญญัตินี้จะเป็นก้าวสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมสิทธิ LGBT ในประเทศไทย

แค่คำว่ารักคงยังไม่พอ
สำหรับการใช้ชีวิตคู่ของคู่รัก LGBT อย่างกรณีศึกษาของชายรักชายวัย 50+ จาก Pantip.com คู่หนึ่ง เขาทั้งสองคนใช้ชีวิตร่วมกันมานานกว่า 30 ปีฉันท์สามีภรรยา แต่ก็ยังมีความกังวลในเรื่องความมั่นคงของชีวิตในอนาคต เนื่องจากไม่สามารถมีภาระผูกพันทางกฎหมาย แม้กระทั่งเรื่องฉุกเฉินเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์ก็ไม่มีสิทธิที่จะดูแลกันได้ ทำให้ไม่สามารถเซ็นอนุญาตอะไรได้ ซึ่งหากเกิดเป็นอะไรร้ายแรงหรือฉุกเฉิน ก็เป็นข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อการเสียชีวิตของคู่ชีวิตได้

ดังนั้นสิ่งที่กลุ่ม LGBT คาดหวังสำหรับการครองคู่อย่างเป็นสุขก็คือ สิทธิในการทำธุรกรรม การเซ็นยินยอมต่างๆ ให้แก่กันได้ เช่น การรับการรักษาพยาบาล สิทธิในการจัดการทรัพย์สินมรดก การลดหย่อนภาษี เป็นต้น แต่ก็ยังขาดสิทธิสำคัญอีกหลายประการ เช่น สิทธิในการรับบุตรบุญธรรมหรือสิทธิของคู่สมรสเดิม หรือกระทั่งบุตรที่เกิดจากการอาศัยนวัตกรรมทางการแพทย์ การเปลี่ยนคำนำหน้านาม หรือการเปลี่ยนนามสกุล รวมถึงสิทธิในการทำประกันชีวิตที่ไม่แตกต่างจากเพศชาย-หญิง ทั่วไป

เข้าใจ…ทุกรูปแบบความรัก
ในฐานะที่ กรุงไทย-แอกซ่า เป็นบริษัทประกันชีวิตที่นำเสนอและตอบสนองทุกรูปแบบการใช้ชีวิต ที่ครอบคลุมทุกความต้องการของประกัน ได้เล็งเห็นถึงความต้องการที่ไม่เคยถูกเติมเต็มดังกล่าว จึงยินดีที่จะนำเสนอแผนประกันที่ออกแบบมาบนพื้นฐานความเข้าใจกลุ่ม LGBT เพื่อมอบสิทธิที่พึงมีให้กับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ เพียงแนบ จดหมายรับรองความสัมพันธ์คู่ชีวิต (คลิก) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมใบคำขอเอาประกัน เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม LGBT Package (คลิก)

คู่ชีวิต “เพศเดียวกัน” เป็นผู้รับผลประโยชน์ได้หรือไม่?
ด้วยบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีการส่งเสริมนโยบายความหลากหลายและความเป็นเอกภาพ เพื่อทุกคนที่มีความแตกต่างจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกตาม เชื้อชาติ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ ดังนั้น ด้วยแนวคิดนี้ บริษัทฯ จึงพัฒนาแนวทางในการรับประกันเพื่อตอบรับกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าที่มีครอบครัวและคู่ชีวิตที่เป็นเพศเดียวกัน หรือ LGBT ให้มีโอกาสที่จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทฯ และสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมเช่นเดียวกันกับคู่สมรสชายหญิง

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงการพิจารณาการรับประกันภัย ให้ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุคู่ชีวิตที่มีเพศเดียวกันกับผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป โดยไม่มีการแบ่งแยกพิจารณาการรับประกันภัยในส่วนอื่นๆ ต่างออกไปจากเงื่อนไขปกติของบริษัทฯ

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ในปัจจุบันมีดังนี้
1. คู่ชีวิต หมายถึง บุคคลสองคนที่จดทะเบียนกันตามพระราชบัญญัตินี้
2. ในการจดทะเบียนจะทำได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองบรรลุนิติภาวะแล้ว
3. ไม่สามารถจดทะเบียนสมรส ซ้อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตได้ โดยการจดทะเบียนครั้งหลังไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดถือเป็นโมฆะ
4. คู่ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือเสมือนอยู่ในฐานะคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
5. คู่ชีวิตสามารถเลือกใช้นามสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งได้
6. มีสิทธิในการจัดการทรัพย์สินเฉกเช่นเดียวกับคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน
7. มีสิทธิในการรับมรดกเฉกเช่นเดียวกับคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน
8. มีสิทธิต่างๆ ในฐานะคนในครอบครัว อาทิ การเป็นผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาแทนเจ้าตัวได้ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมถึงเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์หากคู่ชีวิตถูกสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ เป็นต้น

LOVE IS LOVE เราเข้าใจ…ทุกรูปแบบความรัก
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

แท็กที่เกี่ยวข้อง : #ประกันชีวิต #ประกันสุขภาพ #ประกันการออม #ประกันควบการลงทุน #ประกันเกษียณ #ประกันโรคร้ายแรง #ประกันสุขภาพเด็ก #ประกันกลุ่ม

แบบประกันชีวิตที่แนะนำ