เพิ่มความคล่องตัวในการใช้จ่ายกับ "เงินกู้ตามกรมธรรม์"

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการกู้เงินในกรมธรรม์ได้ โดย

ส่ง SMS มาที่ 4712217 พิมพ์ LN เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์

บริษัทฯจะติดต่อกลับในวันทำการถัดไป หรือ โทร 1159 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ทุกวัน 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ

สำหรับกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับปกติ และมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์เกิดขึ้นแล้ว

ดาวน์โหลด สัญญากู้ยืมเงินตามกรมธรรม์