เงื่อนไขและความคุ้มครองโรคโควิด-19 ของลูกค้าทึ่ถือกรมธรรม์สุขภาพกับ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตในกรณีที่ไม่มีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอกหรือ OPD

#ความคุ้มครอง

✓ คุ้มครองค่าตรวจเชื้อโควิด-19 กรณีที่มีการเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยในหลังจากการตรวจพบเชื้อไม่เกิน 30 วัน

✓ คุ้มครองค่ารักษา รวมถึงกรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาลสนาม (Filed Hospital) และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel)

✓ คุ้มครองค่าตรวจเชื้อโควิด-19 ก่อนการรักษาโรคอื่นๆ กรณีมีความจำเป็นต้องตรวจก่อนเข้ารับการรักษาโรคอื่นๆ หรือการผ่าตัด

ไม่คุ้มครองค่าวัคซีน

หมายเหตุ

1. เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

2. สถานพยาบาลที่เข้าเกณฑ์ต้องได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามกระทรวงสาธารณสุข

สามารถดูรายละเอียด ข้อมูลความคุ้มครองโรคโควิด-19 สำหรับลูกค้า กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เพิ่มเติมได้ที่ : https://ktaxa.live/information-covid19 หรือ โทร 1159 ตลอด 24 ชั่วโมง