เงื่อนไขและความคุ้มครองโรคโควิด-19 ของลูกค้าทึ่ถือกรมธรรม์สุขภาพกับ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตในกรณีที่มีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอกหรือ OPD

#ความคุ้มครอง

✓ คุ้มครองค่าตรวจเชื้อโควิด-19 ค่าใช้จ่ายจะถูกคุ้มครองจากผลประโยชน์ผู้ช่วยนอก

✓ คุ้มครองค่ารักษา รวมถึงกรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาลสนาม (Filed Hospital) และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel)

✓ คุ้มครองค่าตรวจเชื้อโควิด-19 ก่อนการรักษาโรคอื่นๆ กรณีมีความจำเป็นต้องตรวจก่อนเข้ารับการรักษาโรคอื่นๆ หรือการผ่าตัด

✓ คุ้มครองค่าวัคซีน สำหรับแผนที่มีประโยชน์ความคุ้มครองหมวดวัคซีนและคุ้มครองอาการข้างเคียงต่างๆ จากการฉีดวัคซีน

หมายเหตุ

1. เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

2. สถานพยาบาลที่เข้าเกณฑ์ต้องได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามกระทรวงสาธารณสุข