ช่องทางการชำระเบี้ยประกันชีวิต กรุงไทย-แอกซ่า

ทางบริษัทขอแนะนำ แอปพลิชัน Emma by AXA ผู้ช่วยส่วนตัวดิจิทัล สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อ(เท่านั้น) ลูกค้าสามารถทำรายการได้ง่าย และสะดวกด้วยตัวเอง โดยเลือกชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ได้ทันที หรือ ดาวน์โหลดบาร์โค้ด (Barcode) และ คิวอาร์โค้ด (QR Code) แล้วนำไปชำระผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking หรือ เคาน์เตอร์รับชำระ ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://www.krungthai-axa.co.th/th/emma-by-axa How to https://www.krungthai-axa.co.th/th/emma-by-axa-how-to

*ช่องทางเคาน์เตอร์รับชำระ, แอปพลิเคชัน, เอทีเอ็ม และเว็บไซต์ จะรับชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอน เท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดบาร์โค้ด (Barcode) และ คิวอาร์โค้ด (QR Code) ได้ด้วยตนเองที่แอปพลิชัน Emma by AXA หรือติดต่อตัวแทนเพื่อขอรับบาร์โค้ด (Barcode) และ คิวอาร์โค้ด (QR Code) จากระบบ eCBR เพื่อนำไปชำระเบี้ยประกันชีวิต

ลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต สามารถเลือกช่องทางการชำระเบี้ยประกันชีวิตที่หลากหลายได้ ดังนี้

 • ชำระผ่านตัวแทน
  รับชำระได้ทั้งเงินสด สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) / รายการ / กรมธรรม์ และเช็ค ซึ่งตัวแทนจะต้องออกใบรับเงินชั่วคราวทั้งปีแรกและปีต่ออายุ ให้กับลูกค้าทันทีที่รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันมาจากลูกค้า และใบรับเงินชั่วคราวที่ออกให้กับลูกค้า ณ วันนั้นจะต้องเป็นใบรับเงินชั่วคราวที่ยังไม่หมดอายุ
 • ชำระทางไปรษณีย์
  ชำระทางไปรษณีย์โดยแนบ "ใบแจ้งการชำระเบี้ยประกันภัย AC08142" (ส่วนล่าง) แล้วส่งไปยังบริษัทฯ พร้อมเงินค่าเบี้ยประกันภัย ซึ่งสามารถชำระได้ตามวิธีต่อไปนี้คือ (โปรดอย่าแนบเงินสด)
  - ชำระเป็นเช็ค หรือ ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย "บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" โดยขีดคร่อมและขีดฆ่า "หรือผู้ถือ"
  - ชำระเป็นธนาณัติระบุชื่อผู้รับในนาม "บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" และสั่งจ่าย ป.ณ.นานาเหนือ กรุงเทพฯ
  - ชำระเป็นแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย "บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)"
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร
  ชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร ได้แก่
  - ธนาคารกรุงไทย
  - ธนาคารกรุงเทพ
  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  - ธนาคารกสิกรไทย
  - ธนาคารทหารไทยธนชาต
  - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยรับชำระเป็น
  - ชำระเป็นเงินสด ได้ทั้งกรณีเบี้ยปีแรก และปีต่ออายุ
  - ชำระเป็นเช็ค ได้ทั้งเบี้ยปีแรกและปีต่ออายุ (ยกเว้นเบี้ยปีต่ออายุที่มีใบแจ้งการชำระเงิน (AC07142) ทางธนาคาร รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น) หรือตั๋วแลกเงินหรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" โดยขีดคร่อมและขีดฆ่า "หรือผู้ถือ"
 • ชำระผ่านบัตร A.T.M.
  ชำระผ่านเครื่อง A.T.M. ของธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารธนชาต และ ธนาคารทหารไทยธนชาต ทุกสาขา ทั่วประเทศ บริการ 24 ชั่วโมง โดยใช้บาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงในแบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเบี้ยประกันภัยที่บริษัทฯ ส่งมาให้ท่าน หรือ จากในแอปพลิเคชัน Emma by AXA

-รหัสบริการของแต่ละธนาคารที่รับชำระ

ธนาคารกรุงไทย / ระบุ Com.code : 6056

ธนาคารกรุงเทพ / ระบุ Com.code : 24556

ธนาคารกสิกรไทย / ระบุ Com.code : 33528

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ระบุ Com.code : 41336

ธนาคารธนชาต / ระบุ Com.code : 0618

ธนาคารทหารไทยธนชาต ระบุ Com.code : 0668

ธนาคารไทยพาณิชย์ ระบุ Com.code : 0622

ข้อควรปฏิบัติในการชำระเบี้ยประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เอาประกันภัย

การชำระเบี้ยฯ ทุกครั้ง ควรใช้ “ใบแจ้งการชำระเบี้ยประกันภัย” หากท่านมิได้นำใบแจ้งการ

ชำระเบี้ยที่บริษัทจัดส่งให้ ท่านสามารถระบุรหัสอ้างอิงตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

การระบุเลขที่อ้างอิง

- กรณีชำระเบี้ยปีแรก

เลขที่อ้างอิง1(Ref.1): ระบุเลขที่กรมธรรม์ (หากไม่ทราบให้ระบุเลขที่ประจำตัวประชาชน)

เลขที่อ้างอิง2(Ref.2):01

- กรณีชำระเบี้ยปีต่ออายุ

เลขที่อ้างอิง1(Ref.1): เลขที่กรมธรรม์

เลขที่อ้างอิง2(Ref.2):02

- กรณีชำระคืนเงินกู้อัตโนมัติ (APL) หรือเงินกู้ยืมตามกรมธรรม์ (Loan)

เลขที่อ้างอิง1(Ref.1): เลขที่กรมธรรม์

เลขที่อ้างอิง2(Ref.2):05

การทำรายการชำระทุกครั้ง โปรดเก็บสลิปยืนยันการทำรายการไว้เป็นหลักฐาน

คลิกเพื่อดูเนื้อหาการระบุเลขที่อ้างอิงเพิ่มเติม

หมายเหตุ :การชำระโดยบัตรเครดิตไม่สามารถใช้ชำระเบี้ยประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ Life Smart, Life Easy, Life Save, MRTA, GLTSP, iInvest และแบบประกันอื่นๆ ที่อาจมีเพิ่มเติมภายหลัง

สำหรับลูกค้าที่ชำระด้วยบัตรเครดิต Citibank ที่หมายเลขบัตรเครดิต 6 ตัวหน้า ดังนี้ 5434-49, 5265-32, 5271-73, 5434-49, 5267-44, 5224-40 หรือ 5404-32 จะไม่สามารถทำรายการชำระเบี้ยได้

อาจมีหมายเลขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัตรเครดิต และ/หรือ ธนาคารเจ้าของบัตร นอกเหนือจากที่ประกาศไว้ข้างต้น

· เมนูการชำระเบี้ยจะแสดงบนแอปพลิเคชัน หน้ากรมธรรม์ ที่ท่านเลือก ก่อนถึงกำหนดชำระ 28 วัน

· บริษัทฯจะทำการบันทึกการชำระเบี้ยฯที่ชำระสำเร็จเข้าระบบทันที แต่หากเป็นรายการชำระเบี้ยฯหลัง 19:30 น.บริษัทฯจะทำการบันทึกการชำระเบี้ยฯภายในวันทำการถัดไป

วิธีที่ 4 ชำระผ่านบัตรเครดิตด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า ที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา สำนักงานตัวแทน หรือเครื่อง mPOS ของตัวแทน

วิธีที่ 5 กรอกรายละเอียดใน "หนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินชำระค่าเบี้ยประกันภัยจากบัตรเครดิต" (ท่านสามารถติดต่อตัวแทนของท่านเพื่อแจ้งการชำระเบี้ยฯ ผ่านบัตรเครดิต)
- กรุณาระบุหมายเลขบัตรเครดิตให้ชัดเจนและครบถ้วน
- ลงชื่อในหนังสือยินยอมฯ ให้ตรงตามลายเซ็นหลังบัตรเครดิต
- แนบสำเนาบัตรเครดิต 1 ฉบับ (กรุณาปิดเลข CVV ทุกครั้งก่อนนำส่งเอกสาร สำเนา หรือรูปภาพที่มีเลข CVV มายังบริษัทฯ)
- ส่งหนังสือยินยอมฯ ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยครบถ้วน 1 ฉบับ
พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมายังบริษัทฯ
ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ : แผนกรับชำระเบี้ยประกันภัย เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1,20-27 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 02 030 9000-9499
หมายเหตุ :
การชำระโดยบัตรเครดิตไม่สามารถใช้ชำระเบี้ยประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ Life Smart, Life Easy, Life Save, MRTA, GLTSP, iInvest และแบบประกันอื่นๆ ที่อาจมีเพิ่มเติมภายหลัง

กรณีส่งหนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินชำระค่าเบี้ยประกันจากบัตรเครดิต บริษัทฯ จะหักบัตรเครดิตทันที ณ วันที่ได้รับเอกสาร

หากลูกค้าประสงค์ยกเลิกรายการหรือขอเงินคืน ลูกค้าจะต้องติดต่อเข้ามาที่บริษัทโดยตรง บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินภายในเงื่อนไขของบริษัท

 • ชำระค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
  ชำระโดยหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน กับ
  - ธนาคารกรุงไทย
  - ธนาคารกรุงเทพ
  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  - ธนาคารกสิกรไทย
  - ธนาคารไทยพาณิชย์
  ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยรับชำระทุกประเภททั้ง รายเดือน / ราย 3 เดือน / ราย 6 เดือน / รายปี ทั้งนี้จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอหักบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชีธนาคารและลายเซ็นเจ้าของบัญชีทุกครั้ง (สามารถขอแบบฟอร์ม การหักบัญชีธนาคาร ได้ที่สำนักงานใหญ่ สาขา หรือสำนักงานตัวแทนทุกแห่ง) โดยแนบเอกสารที่เป็นลายเซ็นสด อย่างละ 2 ฉบับ ดังนี้
  - หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติ (DA/CCPA Form)
  - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างชาติ
  คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริษัทฯ
 • ชำระค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต
  รับชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคารที่เป็น VISA หรือ MASTER CARD หรือ JCB card
  สามารถขอแบบฟอร์ม การหักค่าเบี้ยประกันผ่านเครดิต ได้ที่สำนักงานใหญ่ สาขา หรือสำนักงานตัวแทนทุกแห่ง โดยแนบเอกสารที่เป็นลายเซ็นสด อย่างละ 1 ฉบับ ดังนี้
  - หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติ (DA/CCPA Form)
  - สำเนาบัตรเครดิต
  คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริษัทฯ
  หมายเหตุ: กรณีการชำระเบี้ยแทน บริษัทฯรับชำระเบี้ยแทนได้เฉพาะ บิดา-มารดา / สามี ภรรยา หรือบุตร เท่านั้น หากนอกเหนือจากที่กล่าว โปรดศึกษารายละเอียด เพิ่มเติม
  คลิกเพื่อดูข้อมูลการพิสูจน์ความสัมพันธ์สำหรับการชำระเบี้ยประกันชีวิตแทน
 • ชำระเบี้ยประกันผ่านจุดบริการรับชำระอื่นๆ
  โดยลูกค้าสามารถนำใบแจ้งชำระเบี้ยฯ ที่มีบาร์โค้ด (Barcode) แสดงไว้ ชำระด้วยเงินสด ณ จุดบริการชำระ ดังนี้
  - ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ชำระได้ไม่เกิน 30,000 บาท / ครั้ง
  - ชำระผ่านเคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท / ครั้ง
  - ชำระผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท / ครั้ง
  - ชำระผ่านเคาน์เตอร์ เอ็มเพย์ สเตชั่น (mPAY Station) ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท / ครั้ง
  - ชำระผ่านตู้ทรูมันนี่ (True Money Kiosk) ชำระได้ไม่เกิน 30,000 บาท / ครั้ง
 • ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ ผ่านบริการ LINE Pay
  ช่องทางรับชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อ ผ่านแอปพลิเคชัน LINE และบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) โดย "Rabbit LINE Pay" สามารถนำใบแจ้งชำระเบี้ยฯ ที่มีบาร์โค้ด (Barcode) สแกนเพื่อชำระเบี้ยฯ ปีต่อ ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน LINE ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  1. บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์โดย LINE ผ่านระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ "Rabbit LINE Pay" รับชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีต่อ ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ 1 รายการ
  2. รับหลักฐานการชำระเงินเป็นข้อความในแอปพลิเคชัน LINE หลังจากทำรายการชำระเสร็จสิ้น
  สามารถชำระได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในวัน
 • ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ ผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet
  1. สามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านโมบายแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ True Money Wallet โดยฟังก์ชั่น Scan & Pay
  2. รับชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีต่อ ครั้งละไม่เกิน 90,000 บาท ต่อ 1 รายการ โดยใช้ใบแจ้งยอดชำระฯ ที่มีบาร์โค้ด (Barcode) เท่านั้น
  3. รับหลักฐานในรูปแบบสลิป (e-Slip) ทุกครั้งที่ชำระค่าเบี้ยฯ
 • ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ ผ่านแอปพลิเคชัน mPAY
  บริการรับชำระเบี้ยผ่านระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ "mPAY Wallet" สามารถชำระเบี้ยปีต่ออายุได้ โดยใช้ใบแจ้งชำระเบี้ยฯ ที่มีบาร์โค้ด สแกนเพื่อชำระเบี้ยได้ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ 1 รายการ

ลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต สามารถเลือกช่องทางการชำระเบี้ยประกันชีวิตที่หลากหลายได้ ตามรายละเอียดข้างต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

· วิธีชำระเบี้ยประกันชีวิตผ่านแอปพลิเคชัน คลิกที่นี่

· รายละเอียดสำหรับการชำระเบี้ยประกันชีวิตผ่านเคาน์เตอร์รับชำระ คลิกที่นี่