การพิสูจน์ความสัมพันธ์สำหรับการชำระเบี้ยประกันชีวิตแทน

สำหรับท่านที่ต้องการชำระเบี้ยประกันชีวิตแทนผู้เอาประกัน จะต้องนำส่งเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ทุกครั้ง ดังนี้

กลุ่มที่ 1

ผู้ชำระเบี้ยจะต้องเป็น บิดา, มารดา, บุตร ที่มีนามสกุลเดียวกันกับผู้เอาประกัน หรือเป็นสามี-ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสของผู้เอาประกัน และแถลงไว้ในใบคำขอเอาประกัน หรือ ผ่านการพิสูจน์ความสัมพันธ์ในการชำระเบี้ยฯ ครั้งก่อน - ไม่ต้องนำส่งเอกสารยืนยันความสัมพันธ์

กลุ่มที่ 2

กรณีเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ (พี่, น้อง, ลุง, ป้า, น้า, อา, ปู่, ย่า, ตา, ยาย, หลาน ฯลฯ) หรือ เป็นบุตรบุญธรรม กับผู้เอาประกัน ต้องแสดงเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ทุกครั้ง ดังนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาสูติบัตร

4. สำเนาเปลี่ยนชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล)

ตามตัวอย่างข้างล่าง

ตัวอย่างที่ 1. ผู้ชำระเบี้ยเป็น ลุง ป้า น้า อา ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ชำระเบี้ย ของบิดาหรือมารดาผู้เอาประกัน และของผู้เอาประกันเอง

ตัวอย่างที่ 2. ผู้ชำระเบี้ยเป็น ปู่ ย่า ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านของ บิดาผู้เอาประกัน และของผู้เอาประกัน

ตัวอย่างที่ 3. ผู้เอาประกันเป็น ผู้เยาว์ ให้แนบสำเนาสูติบัตร เพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบชื่อ บิดา และ มารดา ของผู้เอาประกัน

ตัวอย่างที่ 4. ผู้ชำระเบี้ยเป็น บุตรบุญธรรม ให้แนบสำเนาการรับบุตรบุญธรรม

เป็นต้น

กลุ่มที่ 3

ผู้เอาประกันกับผู้ชำระเบี้ย เป็นสามี ภรรยา ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส, กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ(LGBT) รวมถึงความสัมพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขในกลุ่มที่ 1 และ 2 จะต้องส่งหลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์เช่นเดียวกับกลุ่มที่ 2 ควบคู่กับจดหมายรับรองความสัมพันธ์คู่ชีวิต ที่เป็นแบบฟอร์มของบริษัทเท่านั้น (ดาวน์โหลด) และต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 2 รายการ เพื่อประกอบการพิจารณาความสัมพันธ์ ผู้ขอ และผู้ชำระเบี้ยดังนี้

1. สำเนาเอกสารจำนอง หรือ เช่า หรือ เช่าซื้อ หรือ สินเชื่อ รวมกัน

2. สำเนาเอกสารจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ร่วมกัน

3. สำเนาหลักฐานการเป็นเจ้าของสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนร่วมกัน

4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่เปิดร่วมกัน

5. สำเนาวงเงินบัญชีบัตรเครดิตร่วมกัน

6. สำเนาเอกสารยืนยันความสัมพันธ์คู่ชีวิต หรือ สำเนาทะเบียนสมรสในประเทศที่รับรอง

7. สำเนากรมธรรม์ประกันชีวิตกับบริษัทรับประกันชีวิตอื่นๆ หรือ สวัสดิการพนักงาน หรือ แผนการเกษียณอายุที่ระบุคู่ชีวิตเป็นผู้รับผลประโยชน์

กรณีไม่สามารถแสดงเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์อันด้วยเหตุสุดวิสัย

สามารถใช้แบบฟอร์มยืนยันความสัมพันธ์และขอชำระเบี้ยให้บุคคลที่สามเพื่อทดแทนได้ (ดาวน์โหลด)

หมายเหตุ: กรณีลูกค้าใช้บริการชำระที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของบริษัทฯ สามารถให้ผู้ชำระเบี้ยลงนามเพียงท่านเดียวได้

สมัครหักชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติด้วยบัตรเครดิตผ่าน Quickpay คลิกที่นี่

วิธีสมัครบริการหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ธนาคาร คลิกที่นี่