การพิสูจน์ความสัมพันธ์สำหรับการชำระเบี้ยประกันชีวิตแทน

สำหรับท่านที่ต้องการชำระเบี้ยประกันชีวิตแทน จะต้องพิสูจน์ความสัมพันธ์ ดังนี้

กลุ่มที่ 1

ผู้เอาประกันเป็น บิดา, มารดา, สามี, ภรรยา และบุตร ที่มีนามสกุลเดียวกันหรือแถลงไว้ในใบคำขอเอาประกัน ไม่ต้องนำส่งหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์

กลุ่มที่ 2

กรณีเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ (พี่, น้อง, ลุง, ป้า, น้า, อา, ปู่, ย่า, ตา, ยาย, หลาน ฯลฯ) ต้องแสดงเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ทุกครั้ง ดังนี้

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาสูติบัตร
 4. สำเนาเปลี่ยนชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล)

กลุ่มที่ 3

ผู้เอาประกันเป็นสามี ภรรยา ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส, กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ(LGBT), บุตรบุญธรรม ผู้ชำระเบี้ยแทนจะต้องส่งหลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์เช่นเดียวกับกลุ่มที่ 2 ควบคู่กับจดหมายรับรองความสัมพันธ์คู่ชีวิต ที่เป็นแบบฟอร์มของบริษัทเท่านั้น และเอกสารทั้งหมด ดังนี้

 1. ทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
 2. เอกสารจำนองหรือเช่าร่วมกัน
 3. อสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายระบุให้ทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 4. เป็นเจ้าของสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนร่วมกัน หรือเปิดบัญชีร่วมกัน หรือมีบัญชีบัตรเครดิตร่วมกัน หรือกู้ร่วมกัน
 5. เอกสารยืนยันความสัมพันธ์คู่ชีวิต หรือ ทะเบียนสมรสในประเทศที่รับรอง
 6. กรมธรรม์ประกันชีวิต สวัสดิการพนักงาน หรือแผนการเกษียณอายุที่ระบุคู่ชีวิตเป็นผู้รับผลประโยชน์อื่นกับบริษัทรับประกันชีวิตอื่น (ถ้ามี)
 7. จดหมายรับรองความสัมพันธ์คู่ชีวิต ดาวน์โหลด

วิธีสมัครบริการหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติด้วยบัตรเครดิต คลิกที่นี่

วิธีสมัครบริการหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ธนาคาร คลิกที่นี่