“ฝากประจำ” หรือ “ทำประกัน” ออมแบบไหนดีกว่า?

ในปัจจุบันการ ออมเงิน นั้นมีหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด หนีไม่พ้นการฝากประจำ และการทำประกันนั่นเอง หลายคนอาจจะสงสัยว่าการฝากธนาคารกับการทำประกันแตกต่างกันอย่างไร แบบไหนให้ผลตอบแทนดีกว่า และควรเลือกที่จะออมเงินแบบไหนดี วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบข้อดีของการออมทั้งสองแบบให้เห็นชัดๆ กันครับ

1. การทำประกันชีวิต

1.1 ได้รับเงินคืน: หากผู้ทำประกันมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาของกรมธรรม์ ผู้ทำประกันจะได้รับเงินคืนตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ หรือหากเสียชีวิตภายในระยะเวลาของสัญญา แม้ไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยครบตามจำนวนงวดที่กำหนดไว้ บริษัทประกันฯ จะจ่ายเงินตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ในขณะที่เงินฝากประจำนั้น ผู้ฝากเงินหรือทายาท จะได้รับเงินคืนเท่าที่ฝากไว้พร้อมกับดอกเบี้ย

1.2 ความคุ้มครองชีวิต: การทำประกันชีวิตช่วยสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่ผู้ทำประกันและครอบครัว โดยเงินจากประกันจะช่วยให้ครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ข้างหลังใช้ดำรงชีวิตต่อไปได้ รวมถึงผู้ทำประกันยังสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความคุ้มครอง เช่น ประกันสุขภาพ ประกันทุพพลภาพ ประกันโรคร้ายแรง ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

1.3 สิทธิประโยชน์ทางภาษี: ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ผู้ทำประกันสามารถนำเงินที่จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตในแต่ละปีไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท รวมทั้งเงินปันผลที่ได้รับระหว่างสัญญาและเงินผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์ ก็จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษี

2. ฝากประจำ

2.1 มีความเสี่ยงน้อย: การออมเงินด้วยการฝากประจำ เป็นการลงทุนที่มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมีความเสี่ยงน้อย เงินต้นไม่หายแถมยังได้ดอกเบี้ยมาด้วย

2.2 ผลตอบแทน: ผลตอบแทนของเงินฝากประจำจะอยู่ในรูปของดอกเบี้ยอัตราพิเศษ ซึ่งผู้ฝากเงินจะทราบอัตราผลตอบแทนที่ได้รับค่อนข้างแน่นอน เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลา หรือทำการปิดบัญชี ผู้ฝากเงินจะได้รับเงินคืนเท่ากับเงินต้นที่ฝากไว้พร้อมกับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด

ด้วยจุดเด่นที่แตกต่างกันของการทำประกันและการฝากประจำ ดังนั้น การเลือกว่าจะออมเงินแบบไหนนั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการออมเงินของแต่ละบุคคล ทั้งนี้แนะนำว่า ควรมีการฝากประจำไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของเศรษฐกิจ แล้วจึงพิจารณาจัดสรรเงินไปซื้อประกันชีวิตเพื่อสร้างความคุ้มครองให้กับตนเองและเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวด้วยครับ

แบบประกันชีวิตที่แนะนำ