kt-axa
หน้าหลัก | Customer Care | En
 
 
 
 
   
 
บริการกรมธรรม์ในด้านต่างๆ kt-axa
↑ย่อเนื้อหาทั้งหมด | ขยายเนื้อหาทั้งหมด ↓
วิธีการรักษากรมธรรม์ 

        กรมธรรม์ที่ท่านถืออยู่นี้เป็นสัญญาระหว่าง  บริษัทฯ และ ผู้เอาประกัน  ทั้งบริษัทฯ และ ท่านในฐานะผู้เอาประกัน
ต่างมีภาระหน้าที่ต่อกันและกัน   บริษัทฯ มีภาระหน้าที่ที่จะให้ความคุ้มครองแก่ท่านตลอดอายุสัญญา  ส่วนท่านก็มีภาระ
ี่ต้องรักษากรมธรรม์ให้มีผลบังคับตลอดสัญญา โดยการชำระเบี้ยประกันภัยให้ตรงตามกำหนด


ขั้นตอนการส่งใบแจ้งการชำระเงิน
  บริษัทฯ จัดส่งใบแจ้งการชำระเงินให้ท่าน 28 วัน
ก่อนวันครบชำระเบี้ยประกันภัย
 
kt-axa
  กรณีที่มิได้มีการชำระตามวันครบกำหนด
ท่านจะได้รับใบแจ้งการชำระเงินครั้งที่ 2
หลังวันครบกำหนด 7 วัน
 
kt-axa
  บริษัทฯ ให้ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกัน 31 วัน
นับจากวันครบชำระเบี้ยประกัน
โดยท่านยังคงได้รับความคุ้มครองตามปกติ
 

ขั้นตอนการส่งใบแจ้งการชำระเงิน

        เมื่อพ้นระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกัน             บริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกรมธรรม์โดยอัตโนมัติ
(ถ้ากรมธรรม์มีมูลค่าเงินสดเพียงพอ) หากกรมธรรม์ของท่านขาดความคุ้มครอง ท่านสามารถติดต่อตัวแทนของท่าน หรือติดต่อ
บริษัทฯ เพื่อยื่นคำขอต่ออายุกรมธรรม์ได้โดยใช้ใบคำขอใช้บริการของทางบริษัทฯ    เพื่อให้กรมธรรม์ มีผลบังคับ และคืนกลับ
สู่สถานะเดิม

        อนึ่ง การยื่นคำขอต่ออายุกรมธรรม์ สามารถทำได้ภายในระยะเวลาห้าปี (5 ปี) นับแต่วันที่กรมธรรม์ขาดผลบังคับเท่านั้น
โดยติดต่อบริษัทฯ หรือตัวแทนของท่านเพื่อรับทราบเงื่อนไข และแสดงหลักฐานเพิ่มเติม      เพื่อให้บริษัทฯ พิจารณากลับคืน
สู่สถานะเดิมของกรมธรรม์


หากท่านประสบปัญหาทางด้านการเงินในการชำระเบี้ยประกันภัย

วิธีการแก้ปัญหา ดังต่อไปนี้

 • ขอลดจำนวนเงินเอาประกันภัยลง
 • การขอเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัย
 • (รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน)
 • การขอยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมกรมธรรม์ประกันภัย
 • การขอเปลี่ยนแบบการประกันชีวิต
 • การขอเปลี่ยนกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จหรือขยายเวลา เมื่อกรมธรรม์มีอายุตั้งแต่ 2 ปีเต็มขึ้นไป หรือมีมูลค่า
  เวนคืนเงินสดเกิดขึ้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้
  • กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ  คือ     การแปลงกรมธรรม์      ที่ทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการคุ้มครองในระยะเวลา
   เอาประกันภัยเท่าเดิม   แต่จำนวนเงินเอาประกันภัยเปลี่ยนแปลงตามมูลค่า ณ ขณะนั้น (ขึ้นอยู่กับปีกรมธรรม์
   และแบบประกันภัย)
  • กรมธรรม์ขยายเวลา  คือ   การแปลงกรมธรรม์เดิม   เป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลาที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัย
   เท่าเดิม (กรณีที่มีหนี้สินตามกรมธรรม์จะถูกหักออก) แต่ระยะเวลาความคุ้มครองเปลี่ยนแปลงตามตารางมูลค่า
   กรมธรรม์ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในช่วงขยายเวลา ผู้รับประโยชน์ก็จะได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัย
   แต่ถ้าผู้เอาประภัยมีชีวิตอยู่จนครบระยะเวลาที่ขยายออกไป และจะได้รับมูลค่าเงินสะสมสุทธิ (หากมี)

หมายเหตุ กรมธรรม์ขยายเวลา สามารถทำได้เฉพาะกรมธรรม์ที่รับประกันภัยโดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานเท่านั้น

 • การขอกู้ยืมเงินโดยมรกรมธรรม์เป็นประกัน      เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี   หรือกรมธรรม์
  มีมูลค่าเวนคืนเงินสดเกิดขึ้น    ผู้เอาประกันภัยสามารถกู้ยืมเงินได้โดยจำนวนเงินที่กู้ได้ไม่เกิน 90%   ของมูลค่าเวนคืน
  กรมธรรม์ ณ ขณะนั้น โดยจะต้องชำระเบี้ยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละแปด (8) ต่อปี หรือกว่านั้น เมื่อได้รับความเห็น
  ชอบจากนายทะเบียนประกันชีวต

การเปลี่ยนแปลงในกรมธรรม์
กรมธรรม์ที่ท่านถืออยู่ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกรมธรรม์ จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
ประเภท ข้อกำหนด/วิธีการ เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

เปลี่ยนสถานที่ติดต่อ    

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร

-ใบคำขอใช้บริการ

เปลี่ยนชื่อ-สกุล /
ลายมือชื่อผู้เอาประกัน

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร
พร้อมลงลายมือชื่อ (ใหม่)
ในใบคำขอใช้บริการ

-ใบคำขอใช้บริการ
-หลักฐานการเปลี่ยน
  ชื่อ - สกุลจากทางราชการ
-สำเนาบัตรประชาชน
-กรมธรรม์

การเปลี่ยนผู้รับ
ผลประโยชน์

สามารถเปลี่ยนแปลงได้
โดยผู้รับผลประโยชน์
ต้องมีความสัมพันธ์
กับผู้เอาประกันตามกฎเกณฑ์
ได้แก่ สามี, ภรรยา, บิดา,
มารดา และบุตร

-ใบคำขอใช้บริการ
-สำเนาทะเบียนบ้าน
  ผู้รับประโยชน์ใหม่
  (สืบความสัมพันธ์ได้)
-กรมธรรม์

การขอออกกรมธรรม์
คู่ฉบับ

-แจ้งหายในกรณีสูญหาย
-กรณีชำรุด ต้องแนบกรมธรรม์
  ที่ชำรุดเข้ามาด้วย

-ใบคำขอบริการ
-ใบแจ้งความ
  จากสถานีตำรวจ
-ค่าธรรมเนียม 300 บาท

การเปลี่ยนงวด
การชำระเบี้ย

-เปลี่ยนได้เมื่อตรงรอบปีกรมธรรม์
 และภายในระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน

-ใบคำขอใช้บริการ
-เบี้ยประกัน

       หากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในกรมธรรม์นอกเหนือจากนี้ กรุณาติดต่อตัวแทนหรือบริษัทฯ เพื่อรับทราบเงื่อนไขและให้บริการแก่ท่าน


kt-axa kt-axa
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2689-4800  
kt-axa kt-axa
 
 
 
Quick Links Online Service (สำหรับตัวแทนและเจ้าหน้าที่บริการทางการเงิน) ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2034/116-123, 136-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 27-28, 32-33 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2723-4000 โทรสาร 0-2723-4032 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.
0-2689-4800 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 19.00 น.)
 
  copyright © 2007-2014 by Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited Disclaimer & our data privacy policy