ตัวช่วย ลดหย่อนภาษี 2563 มีอะไรบ้าง

ตัวช่วย ลดหย่อนภาษี 2563 มีอะไรบ้าง

ในการคำนวณภาษีนั้น มีค่าลดหย่อนต่างๆ ที่เราสามารถนำมาหักออกจากเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายไปแล้ว ซึ่งบางรายการคนทั่วไปอาจมองข้าม หรือไม่ได้รับทราบข้อมูลมาก่อน ทำให้เสียสิทธิ์อันควรจะได้ไปอย่างน่าเสียดาย กรุงไทย-แอกซ่า จึงขอรวบรวมค่าลดหย่อนต่างๆ สำหรับบุคคลธรรมดาซึ่งมีกฎเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เป็นดังกรมสรรพากรกำหนด โดยมีรายการต่างๆ ดังนี้

ผู้เสียภาษีและครอบครัว โดยดูจากค่าใช้จ่ายของบุคคลในครอบครัว อาทิเช่น ตัวผู้เสียภาษีเองหักลดหย่อนได้ 60,000 บาท คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ หักลดหย่อนได้ 60,000 บาท

ผู้เสียภาษีหรือคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ หักลดหย่อนรวมกันได้ ไม่เกิน 120,000 บาท บุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรม หักค่าลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ และบิดามารดาของคู่สมรสได้อีกคนละ 30,000 บาท ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพหักค่าลดหย่อน คนละ 60,000 บาท เป็นต้น

ค่าเบี้ยประกัน เงินสะสมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เงินสมทบทุนกองทุนประกันสังคม เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เป็นต้น อีกทั้งรวมถึงค่าเบี้ยประกันชีวิต (กรมธรรม์อายุ 10 ปีขึ้นไป) สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ หักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต แล้วจะต้องไม่เกิน 100,000 บาทด้วย โดยเงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเป็นดังกรมสรรพากรกำหนด

ดอกเบี้ยที่จ่ายให้สถาบันการเงิน อาทิเช่น ดอกเบี้ยกู้ยืมที่จ่ายให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ หรือนายจ้าง สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย โดยจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืม หักค่าลดหย่อนตามจำนวนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

เงินบริจาค ประกอบด้วย เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาคสาธารณประโยชน์ หักลดหย่อนได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย หักลดหย่อนได้ 1.5 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น เงินบริจาคทั่วไป หักลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น

มาตรการภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ ในส่วนนี้จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปตามที่รัฐบาลกำหนด สำหรับปี 2561 เช่น ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวไทย (55 จังหวัดเมืองรอง)

จากข้อมูลเบื้องต้น แสดงให้เห็นว่ามีรายการลดหย่อนภาษีอยู่มาก ซึ่งเป็นเรื่องที่เราควรรับทราบไว้ เพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีตามกฎหมาย โดยเฉพาะค่าลดหย่อนภาษีจากค่าเบี้ยประกัน ซึ่งเป็นโอกาสดีของคนที่ต้องการความมั่นคงของชีวิต ทั้งทางด้านการเงินและสุขภาพ ซึ่งจะได้ประโยชน์โดยตรงจากการการทำประกันประเภทต่างๆ ตามความต้องการ เช่น ประกันประเภทบำนาญ iRetire ที่จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนใช้ชีวิตเกษียณได้อย่างมีความสุข และรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท* หรือ ประกันสุขภาพ iHealthy ซึ่ง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในทุกที่ทุกเวลา ช่วยดูแล และให้ผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท* อีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ ประกันคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงตลอดชีพ iShield ที่คุ้มครองโรคร้ายแรงทั้งระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง รวม 70 โรค รวมถึงได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันภัยส่วนความคุ้มครองชีวิต*

ทั้งนี้ สำหรับปีภาษี 2561 เป็นต้นไป ผู้เสียภาษีที่ประสงค์จะนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษี จะต้องแจ้งความประสงค์ให้บริษัทประกันภัยทราบ เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันให้แก่กรมสรรพากร โดยที่ผู้มีเงินได้ไม่ต้องใช้หลักฐานประกอบการขอลดหย่อนภาษี

*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

แบบประกันชีวิตที่แนะนำ

ประกันคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงตลอดชีพ | iShield

โรคร้าย ควบคุมไม่ได้ แต่ “ความสุข” คุณปกป้องได้

iShield ยืดเวลาแห่งความสุข ไม่หยุดไปกับโรคร้าย ทางเลือกใหม่ที่จะช่วยปกป้องความสุขของคุณและครอบครัวจากภัยโรคร้ายแรง วางแผนรับมือตั้งแต่วันนี้ อย่าปล่อยให้โรคร้ายแรงทำลายชีวิตคุณ เพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดฝัน โดยที่คุณอาจไม่รู้ตัว และใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด หากไม่มีการเตรียมพร้อมรับมือใด ๆ อาจทำให้ความสุขทั้งหมดของชีวิตต้องหยุดลง

    สิทธิประโยชน์

  • ชำระเบี้ยสั้น เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา
  • 70 โรคร้ายแรงที่ไอชิลด์คุ้มครองทั้งระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง
  • เบี้ยประกันภัยในส่วนคุ้มครองชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)