ประกันควบการลงทุน | Universal life

Universal life อิสระใหม่ของการลงทุน

ตอบโจทย์การวางแผนอนาคต กับอิสระใหม่ของการลงทุน จะเน้นบริหารพอร์ตการลงทุนซึ่งคาดว่าจะได้ ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย กําไรส่วนเกินจาก ตราสารหนี้ ซึ่งมีความมั่นคงสูง แบบประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตควบคู่ ไปกับการลงทุน

สิทธิประโยชน์

  • เป็นหลักประกันอนาคตของคุณและครอบครัว ให้ความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 90 ปี
  • ให้ผลตอบแทนท่ีโปร่งใส ชัดเจน ผลตอบแทนข้ึนอยู่กับพอร์ตการลงทุน
  • ให้ผลตอบแทนมากกว่า ผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวสูงกว่าการออม รูปแบบสั้นๆในปัจจุบัน
  • ให้ความยืดหยุ่นในการเลือกแผนประกัน สามารถเลือกรูปแบบประกันตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป
  • ให้ความคุ้มครองชีวิตควบคู่กับการออม ลูกค้าสามารถรับความคุ้มครองไปพร้อมกับการออมเงิน
  • สำหรับข้อมูลโดยละเอียด กรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์