กรุงไทย-แอกซ่า เปิดบ้านต้อนรับคณะนักบริหารทรัพยากรบุคคล

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดบ้านต้อนรับคณะนักบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เข้าร่วมหลักสูตร "การจัดการงานบุคคล" ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย โดยมีนักบริหารทรัพยากรบุคคลจากหลากหลายบริษัท

โดยสมาคมฯ เล็งเห็นว่า บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงด้านขีดความสามารถในการพัตนาบุคลากร ทั้งในการคัดสรร พัฒนาบุคลากร และการให้ค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ มีความสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ ตลอดจนเป็นองค์กรที่สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน มีความทุ่มเทในการทำงาน และผูกพันธ์กับองค์กร ทั้งนี้บริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตลอดไป