แบบประกันชีวิตควบการลงทุน ที่ไม่ได้มีแค่เรื่องของการลงทุนเพียงอย่างเดียว

พลิกบทบาทครั้งสำคัญของแบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่มากกว่าด้วยความคุ้มครองชีวิตที่โดดเด่นผสานความคุ้มครองหลากหลายที่คุณเลือกได้
ด้วยความยืดหยุ่นของแบบประกันที่จะสามารถทำให้คุณเลือกหรือปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง วางแผนทางการเงินได้ตามไลฟ์สไตล์ในแบบที่เป็นคุณ

ทำไมต้อง iLink

ปกป้องมากกว่าด้วยสัญญาเพิ่มเติม UDR ที่ออกแบบมาเพื่อ iLink เท่านั้น

“อุ่นใจได้มากกว่า ด้วยสัญญาเพิ่มเติม UDR ที่ออกแบบมาเพื่อให้แบบประกัน iLink มีความคุ้มครองที่หลากหลาย สามารถบริหารและวางแผนการชำระเบี้ยได้ง่าย"

CriticalLink UDR
• ให้ความคุ้มครองสุงสุดถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย • คุ้มครองโรคร้ายแรงทั้งระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง รวม 70 โรค • คุ้มครองพิเศษและการเกิดโรคร้ายแรงระยะรุนแรงครั้งที่สอง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม / กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด /โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
TPDLink UDR
• ให้ความคุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทั้งกรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการป่วย • ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้วยเงินก้อน 100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย • ปกป้องความสุขของคุณด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 100 ล้านบาท

สนใจผลิตภัณฑ์ iLink

โปรดศึกษาสรุปสาระสำคัญ เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์นี้โดยละเอียดเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

เงื่อนไขการรับประกัน

แบบ iLink (Unit linked)
อายุรับประกันภัย : 1 เดือน - 70 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย : ครบอายุ 85 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 85 ปี

สัญญาเพิ่มเติม CriticalLink (UDR)
อายุรับประกันภัย : 1 เดือน - 70 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย : ครบอายุ 85 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 85 ปี

สัญญาเพิ่มเติม TPDLink (UDR)
อายุรับประกันภัย : 1 เดือน - 70 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย : ครบอายุ 80 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 80 ปี

หมายเหตุ

• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเพิ่มความคุ้มครอง UDR / การเพิ่มหรือลดความคุ้มครอง / จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำและขั้นสูง / การเพิ่มมูลค่าทางการเงินด้วยเบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมพิเศษ / การถอนเงิน จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
• จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 280 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองเฉพาะในส่วนของความคุ้มครองชีวิต ไม่รวม Target premium สำหรับเพศหญิงอายุ 1 เดือน - 20 ปี สุขภาพมาตรฐานเท่านั้น
• การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
• การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
• ค่าธรรมเนียมในการจัดสรรเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัยสำหรับความคุ้มครองชีวิต (COI) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 172)
• ค่าการประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (COR) (ถ้ามี) เฉพาะในส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายรวมถึงเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ รวมทั้งข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย
• การทำประกันชีวิตควบการลงทุน มิใช่การฝากเงิน มีความเสี่ยงจากการลงทุน และไม่มีการรับประกันส่วนของเงินลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา และทำความเข้าใจข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย และตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม อาจส่งผลต่อระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์
• ความคุ้มครองสูงสุด 100 ล้านบาท สำหรับกรณีซื้อความคุ้มครอง TPDLink (UDR) จำนวนเงินเอาประกันภัย 100 ล้านบาท และได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ

คำถามที่พบบ่อย

1.สามารถเพิ่ม / ลดจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลัก iLinkได้หรือไม่
คำตอบ : สามารถเพิ่ม และลดทุนได้ โดยกรณีเพิ่มจำนวนเงินเอาประกัน จำนวนเท่าความคุ้มครองสูงสุด ให้ใช้เงื่อนไขอายุ ณ วันเริ่มสัญญา ส่วนการ ปรับลดจำนวนเงินเอาประกันให้ดูที่อายุปัจจุบันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้การเพิ่มลดทุนของสัญญาหลักอาจกระทบกับสัญญาเพิ่มเติมได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสัญญาเพิ่มเติม

2.หากไม่ต้องการสัญญาเพิ่มเติม UDR สามารถซื้อเฉพาะสัญญาหลัก iLink ได้หรือไม่
คำตอบ : สามารถทำได้ ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกแนบสัญญาเพิ่มเติมใดๆหรือไม่ แต่ทั้งนี้การแนบสัญญาเพิ่มเติมสามารถเลือกแนบได้พร้อมกับการสมัครกรมธรรม์ใหม่ครั้งแรกเท่านั้น

3.เบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติม UDR จะมีการปรับเพิ่มทุกปีตามช่วงอายุหรือไม่
คำตอบ : เบี้ยประกันภัยในส่วนของ Target Premium ที่ลูกค้าชำระเข้ามาตามการชำระรายงวดที่เลือกไว้ จะคงที่ตลอดสัญญาและไม่มีการปรับเพิ่มตามช่วงอายุ แต่ค่าการประกันภัยสำหรับแต่ละสัญญาเพิ่มเติมที่บริษัทหักออกจากหน่วยลงทุนในแต่ละเดือนจะมีการปรับเพิ่มตามช่วงอายุ

4.สัญญาเพิ่มเติม UDR สามารถซื้อเพิ่มภายหลังได้หรือไม่
คำตอบ : ไม่สามารถเพิ่มได้ ต้องซื้อพร้อมกับการสมัครกรมธรรม์ใหม่ครั้งแรกเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

iInvest

ประกันควบการลงทุน iInvest สะสม ป้องกัน ส่งต่อ ความมั่นคั่งของคุณ ถือเป็นการตอบโจทย์การออมเพื่อความสำเร็จ เพิ่มมูลค่าทางการเงิน พร้อมปกป้อง เพื่อส่งต่อความมั่นคั่งที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น
รายละเอียดเพิ่มเติม

iWealthy

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ไอเวลท์ตี้ การออมเพื่อความสำเร็จในการบริหารความมั่งคั่ง เพิ่มมูลค่าทางการเงิน พร้อมการปกป้องอย่างมั่นคงในเวลาเดียวกัน เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น
รายละเอียดเพิ่มเติม

iHealthy

ประกันสุขภาพ iHealthy ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการทุกที่ ทุกเวลา
รายละเอียดเพิ่มเติม