บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ขอขอบคุณ ที่ท่านมีความประสงค์ในการใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและยินยอม ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยที่จ่ายในแต่ละปีภาษีต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด สำหรับการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตั้งแต่ปีภาษี 2562 เป็นต้นไป

ตรวจสอบข้อมูล

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
กรุณาระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
เลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง
กรุณาระบุวันเดือนปี (พ.ศ.) เกิดของท่าน (ตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชน)
กรุณาระบุวันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
DD : วันเกิด, MM : เดือนเกิด, YYYY : ปีเกิด(พ.ศ.)ของท่าน
ตัวอย่าง : เกิดวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2520 = 05032520
ย้อนกลับ

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร

ข้าพเจ้า ยินยอมให้บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อสรรพากร เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
พร้อมบันทึกปรับปรุงข้อมูลเบอร์โทรติดต่อ และอีเมลของท่านเพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการช่วยเหลือ และติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับกรมธรรม์ของท่าน เช่น การแจ้งเตือนชำระเบี้ยประกันหรือการแจ้งสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์
*โทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่ถูกต้อง กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ

1. กรณีที่ท่านไม่ได้แจ้งความประสงค์ บริษัทฯ จะถือว่าท่านไม่ให้ความยินยอมในการนำส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย ต่อสรรพากร ท่านจะไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีได้
2. กรณีที่ท่านเคยแจ้งความประสงค์ไว้แล้ว บริษัทฯ จะถือว่าการแจ้งความประสงค์ในครั้งนี้ เป็นการแจ้งความประสงค์ล่าสุดของท่าน
3. สัญญาประกันภัยข้างต้น เป็นสัญญาประกันภัยที่สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร แต่ไม่รวมถึงสัญญาประกันภัยที่อยู่ระหว่างการพิจารณารับประกัน
กรุณาเลือกกรมธรรม์ ที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิ
ย้อนกลับ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้า
ยินยอมไม่มีความประสงค์ ให้บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์เลขที่:
ต่อกรมสรรพากรเพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
ย้อนกลับ
ได้ทำการแสดงความประสงค์
การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี กับบริษัทเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

  • กรณีที่ท่านเคยแจ้งความประสงค์ไว้แล้ว บริษัทฯ จะถือว่าแจ้งความประสงค์ในครั้งนี้ เป็นการแจ้งความประสงค์ล่าสุดของท่าน
หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดโทร 1159