การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเบี้ยประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ

การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเบี้ยประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ

การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเบี้ยประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้

(อ้างอิง ฉบับที่ 315 :https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg315.pdf

ฉบับที่ 361 :https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg361.pdf

ฉบับที่ 362 :https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg362.pdf

ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารายละเอียด ดังนี้

- สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันสุขภาพ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ประกาศให้ผู้มีเงินได้ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อบริษัทประกันชีวิต โดยกรมสรรพากรได้มีมาตรการเพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพจากเดิมที่สามารถหักลดหย่อนได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท เพิ่มเป็นหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับการหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตั้งแต่ปีภาษี 2563 เป็นต้นไป

- สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่เริ่มทำประกันตั้งแต่ปี 2563 ประกาศให้ผู้มีเงินได้ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อบริษัทประกันชีวิต

- สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่ทำการเริ่มสัญญาก่อนปี 2563 ท่านสามารถส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันชีวิตไปยังกรมสรรพากรโดยตรงเพื่อขอยกเว้นภาษีตามปกติ

ท่านสามารถ ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่นี่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อให้บริษัทประกันชีวิตส่งข้อมูลการชำระเบี้ยของท่านผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมสรรพากร

- กรณีที่ท่านแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในครั้งนี้จะถือว่าเป็นการแจ้งความประสงค์ล่าสุดของท่านซึ่งจะครอบคลุมทั้งกรมธรรม์ประกันภัยหลักและสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Contact Center 1159 ตลอด 24 ชั่วโมง