mea-extra
Worldwide Healthcare

MEA Extra

คุ้มค่าทุกวัย เบาใจค่ารักษา

เริ่มต้นรับมือกับค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพ ให้คุณและครอบครัวใช้ชีวิตได้อย่างหมดห่วงไร้กังวล

ด้วยผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลและค่าผ่าตัดผู้ป่วยใน ตามที่จ่ายจริง

Contact me back

Name-Surname* Please input name-surname
Gender* Please input gender
Female
Male
Date/Month/Year* Please input date of birth Date of birth format is invalid Maximum age is 70
Age*
-
Years
Mobile Phone* Please input phone number Your mobile phone number invalid
Province* Please select province
Convenient time* Please select your convenient time
Submit
Data privacy policy : Data privacy guaranteed. Your information will not be shared or given to any third parties.
Submitting
Thank you
We will received your information. We will contact you at your given convenience time.
Fail to submit information
Try again

Benefits

• คุ้มครองอุ่นใจยาวนานจนถึงอายุ 90 ปี

• ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าผ่าตัดผู้ป่วยใน ตามที่จ่ายจริง (ตามวงเงินที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการผลประโยชน์)

• คุ้มครองค่ารักษาส่วนที่เกินสิทธิ สบายใจเมื่อนอนโรงพยาบาลหรือผ่าตัดโดยจ่ายผลประโยชน์สูงสุด 70% ของค่ารักษาพยาบาลและค่าแพทย์ผ่าตัดส่วนเกินสิทธิ

• วงเงินความคุ้มครองค่าผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเป็น 2 เท่า ของค่าผ่าตัดตามแผนความคุ้มครอง

คุ้มครองผู้เอาประกันภัยกรณีเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพนี้

• ส่วนลดค่าเบี้ยปีต่อ 10% หากไม่มีการเคลมและสัญญามีผลบังคับต่อเนื่อง ติดต่อกัน 3 รอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

รายละเอียดข้อยกเว้นทั่วไป

Product Recommendation