ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

กิจกรรมร่วมตอบแบบสอบถามสุขภาพกับ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ได้รับบัตรของขวัญสำหรับซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มูลค่า 300 บาท 100 รางวัล (1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่าน) จาก กิจกรรมร่วมตอบแบบสอบถามสุขภาพกับ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

 

รายชื่อผู้โชคดี

1. นพรัตน์ ราษฎร์นุ้ย

2. พรนภา สุขอินทร์

3. กฤษติยา เปี่ยมปลื้ม

4. วรรณรัตน์ บุญสัจจา

5. ธนชา โตมร

6. พิชชาพร จันทรังษี

7. กษิดิ์เดช ศรีพรม

8. ปรางค์ทราย อุดด้วง

9. จักรพันธ์ หลายปัญญา

10. ญาสิพัฒน์ คงวงศ์สุภัค

11. ผุสดี ไทรทองคำ

12. สุรีย์รัตน์ วิชัยเจิดจันทร์

13. ศุวิมล เปานิล

14. กฤติยา บุญอนันต์

15. กันต์ฤทัย รักอนันตชัย

16. ธนาภรณ์ มาตราช

17. กานต์ธีรา พร้อมกลาง

18. พีชราพร ประถมบุตร

19. ทวีป รวีรุ่งไพศาล

20. รวีวรรณ อนันตศิริ

21. จิรภัทร์ ซาไก

22. สุมาลี หุตะพรประเสริฐ

23. จตุพร มงคลสินธ์ุ

24. พิมพ์วลัญช์ อ่อนละเอียด

25. นาตยา ดวงกางใต้

26. กนกวรรณ หวังศิริวัฒนา

27. พิไลวรรณ เดชศรี

28. เจริญทร ศรีพูม

29. บุษยา วงษ์หงษ์

30. ธนาภรณ์ แห่งหน

31. ณิชนัธ ฉัตรชนะชัย

32. พชรอร ชินทะวัน

33. กานต์พิชชา สุคนธามัย

34. กรกนก สุวรรณรัตน์

35. รชาภา สุขสมพล

36. ประสบพร เตียสมุทร

37. ดวงสมร เชวงกฤตยานนท์

38. ชนิตา พันธุ์แก่นเพชร

39. เตชนิธิ พงษ์นาค

40. ธีรยุทธ วัฒนะชัยกุล

41. วีรยุทธ สละชีพ

42. Pongsukul Pankaew

43. คนึงนิจ แสงบุญ

44. ทิพวัลย์ จุมศิลา

45. กรรณิการ์ หมื่นศรี

46. ณิรดา ธนามหกุลธร

47. Suda lanleng

48. เอกรัตน มะโนภักดิ์

49. สุวรรณ์ ฟักบํารุง

50. สุชาดา เดชตุ้ม

51. นิชดา นพคุณ

52. กณิกนันต์ นรทัด

53. รุ่งทิพย์ พิสิฐพิทยา

54. Pannapohn Feungkarn

55. ศุภลักษณ์ ทรัพย์ประเสริฐ

56. ธิติสุดา รอบรู้

57. ตรีทิพย์นิภา กุลเรืองทรัพย์

58. กชพร วงษ์ทอง

59. ลลิตา ตติยะธนสาร

60. ธีรยา สิริเดชากุลธร

61. ชานิกา ตันตระกูล

62. จิรานุช รงศิริกุล

63. วีรยา วรรณยศ

64. สมนึก โสตถิกิจกุล

65. วิลัย แซ่ล้อ

66. นูรีมาน สาและ

67. ธนพร จิตต์บุญ

68. มนสิริ แดงดีเลิศ

69. ทิวากร หมวดพุฒ

70. วาสนา เกตุเเก้ว

71. นงนาฏ เลิศรุ่งทวีวัฒน์

72. บุญช่วย กันจันทร์

73. ปอยปิติ อมตธรรม

74. ปภาวี ทองเพิ่ม

75. นิพนธ์ แก้ววิเศษ

76. สุดารัตน์ นามวิเศษ

77. ลดาวัลย์ ศรีชื่น

78. วรรณา ประเดิมศรี

79. นิธิกร ศรีเพชร

80. สุธิดา แก่สูงเนิน

81. พีรยุทธ สุวรรณพฤกษ์

82. พรรณอร ชวนทอง

83. ณิชาภา วิภูณวัฒน์

84. สว่างพงษ์ งามสะอาด

85. ลักษมี ศรีรัตนบัลล์

86. มนต์รัก ยะสืบ

87. Thanida Prakitrittanon

88. ปรายฟ้า ศรีเกื้อกลิ่น

89. ณิศารัตน์ กล้ารอด

90. วิภาวี บัวทองสกุล

91. ผกามาศ มุ้งเป้า

92. พัชรวรรณ วิชัยดิษฐ์

93. ธนวรัตถ์ ทรงจิตสมบูรณ์

94. ชวัลพัชร์ จันทรชิต

95. พัชรี ทะวะชาลี

96. จุฑารัตน์ เก้อขัน

97. กรรณิการ์ มณีสว่าง

98. กนกนิภา เขตนคร

99. สุภาวินี มีวงศ์

100. ธนกร รักษาพล

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 

1.      สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมตอบแบบสอบถามสุขภาพกับ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และลงทะเบียนลุ้นรับบัตรของขวัญสำหรับซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ซึ่งดำเนินการโดย Hello คุณหมอ (“ผู้แทนบริษัท”) ในช่องทางที่กำหนดตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566 – วันที่ 30 กันยายน 2566

2.      ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามสุขภาพที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลบัตรของขวัญสำหรับซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มูลค่า 300 บาท จำนวน 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่าน

3.      รางวัลที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมีทั้งสิ้น 100 รางวัล (“รางวัล”)

4.      พนักงาน ครอบครัวพนักงาน บริษัทตัวแทนโฆษณา ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท หรือบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม

5.      ยินยอมให้บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมโดยตรงผ่านแบบฟอร์มสอบถามที่จัดทำโดย Hello คุณหมอ เพื่อการนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการส่งเสริมการขายอื่นๆ เป็นต้น 

 

รายละเอียดการจับรางวัลและการจัดส่งของรางวัล

1.      เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการตอบแบบสอบถาม บริษัทจะทำการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตอบแบบสอบถามตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดลงบนกระดาษและตัดเป็นชิ้นส่วน โดยจะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดีในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. และประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ www.krungthai-axa.co.th ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น.

2.      Hello คุณหมอ เป็นผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการจับรางวัลติดต่อยืนยันตัวตนและส่งมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี

3.      ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากผู้แทนบริษัทภายในสาม (3) วันนับจากวันจับรางวัล โดยบริษัทจะจัดส่งของรางวัลไปตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้

4.      กรณีมีการสละสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับรายชื่อผู้รับรางวัลสำรองในลำดับถัดไปเป็นผู้ได้รับรางวัล 

หมายเหตุ  ในกรณีที่มีผู้โชคดีเข้ามายืนยันสิทธิ์ไม่ครบตามจำนวน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้โชคดีสำรอง 

5.      รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือ      นิติบุคคลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นและไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบในของรางวัล

6.      ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.      ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้ได้รับรางวัลตกลงให้บริษัทนำภาพ ข้อมูล หรือรายละเอียดต่าง ๆ ไปใช้ ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ ที่บริษัทกำหนดโดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทน

8.      บริษัท และ Hello คุณหมอ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในแคมเปญนี้ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องติดต่อที่บริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

9.      กรณีมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้นให้ถือดุลยพินิจของ Hello คุณหมอ เป็นที่สิ้นสุด