การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านจรรยาบรรณของกรุงไทย-แอกซ่า

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” รับรองว่าเราจะดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานจริยธรรมอันสูงสุด ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม ซึ่งการให้คำรับรองนี้ไม่ได้มีขึ้นเพียงเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงการดำรงรักษาไว้ซึ่งความมั่นใจและความไว้วางใจที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น บุคลากร และคู่ค้าที่มีให้เราเสมอมา สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จของบริษัทฯ ที่มีมาอย่างยาวนาน

AXA Group Compliance and Ethics Guide

KTAXA Compliance and Ethics Manual