ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา
NativeLoadingWheel

เอกสารรับรองตนเอง (CRS)

ในการร่วมมือกับนานาชาติเพื่อการต่อต้านการหลีกเลี่ยงภาษี ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยมีกฎระเบียบในการรวบรวมและรายงานข้อมูลถิ่นที่อยู่ ของผู้เสียภาษีที่เรียกว่า Common Reporting Standard (CRS) ซึ่งกำหนดไว้ สำหรับสถาบันการเงิน มีหน้าที่รวบรวมและรายงานข้อมูลทางการเงิน และนำเสนอต่อกรมสรรพากร เพื่อให้กรมสรรพากรแลกเปลี่ยนข้อมูล ลูกค้ากับต่างประเทศ ที่เข้าร่วมตามมาตรฐานการรายงาน (CRS) บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นสถาบันการเงินซึ่งมีหน้าที่ ในการเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลของลูกค้าผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในประเทศที่เข้าร่วมประเทศภาคีของ CRS โดยต้องมีการจัดให้ลูกค้าแจ้งข้อมูล เกี่ยวกับประเทศที่มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในแบบฟอร์มรับรองตนเองฯ และนำส่งให้แก่บริษัท หากข้อมูลที่เกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ทางภาษีของลูกค้า เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยแจ้งไว้กับบริษัท ลูกค้ามีหน้าที่ต้องแจ้ง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบฟอร์มรับรองตนเองฯ อีกครั้ง และนำส่ง ให้บริษัทภายใน 30 วันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง ​ ท่านสามารถรับรองตนเองเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทางการเงินอัตโนมัติ Common Reporting Standard (CRS) ได้ที่นี่