ไม่มีข้อมูล

*โปรดระบุคำค้นหา
ค้นหาในทุกหมวด

แผนประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มแบบสำเร็จรูป

การเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นกับพนักงานได้โดยไม่คาดคิด ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ด้วยแผนประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พนักงานจะได้รับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการที่ดี ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน แม้ในยามฉุกเฉิน

สิทธิประโยชน์หลักประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม

สามารถเลือกสลับแผนผลประโยชน์ความคุ้มครอง ให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน
เป็นสวัสดิการที่สร้างความอุ่นใจให้พนักงานในองค์กร
หมดกังวล เพียงแสดงบัตรประชาชนเมื่อเข้ารักษาในสถานพยาบาลเครือข่ายกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ

ระยะเวลาคุ้มครอง

1 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย

16-64 ปี คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี

จำนวน

10 คนขึ้นไป

ครอบคลุมหลากหลายประเภทธุรกิจ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกัน

1.อายุรับประกันภัย 16-64 ปี คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี (ต้องเป็นพนักงานประจำและปฏิบัติงานเต็มเวลา)

2.จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ 10 คนขึ้นไป (ณ วันเริ่มทำสัญญา)

3.อัตราค่าเบี้ยประกันภัย จะคิดตามจำนวนสมาชิกทั้งหมดในครั้งแรกที่สมัครเอาประกันภัย และจะขึ้นอยู่กับลักษณะประเภทธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัทฯ

4.การชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี

หมายเหตุ

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เอกสารประกอบการสมัคร และช่องทางการชำระเงิน

• ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มสำหรับผู้ถือกรมธรรม์

• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล หรือเอกสารจดทะเบียนร้านค้าที่ทางราชการออกให้ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ขอคัดลอก 

• สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม และลงนามรับรอบสำเนาถูกต้อง

• สรุปรายละเอียดข้อมูลของสมาชิกพนักงานที่ต้องการรับความคุ้มครองทั้งหมด

• สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัทจำกัด) ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ขอคัดลอก 

• สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

• หนังสือสัญญาแบ่งปันข้อมูล  (Data Sharing Agreement : DSA)

• เอกสารแบบฟอร์มการขอความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานสำหรับสัญญาประกันชีวิตแบบกลุ่ม (Consent and Acknowledge form)

• ค่าเบี้ยประกันภัยสามารถชำระโดยการโอนเงินเข้ามายังบริษัท หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต”

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและใบคำขอต่างๆ สำหรับประกันกลุ่ม

  • แบบฟอร์มใบคำขอเอาประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับผู้ถือกรมธรรม์
  • แบบฟอร์มใบคำขอเอาประกันชีวิต และสุขภาพพนักงาน สำหรับสมาชิก (กรณีจำนวนสมาชิกต่ำกว่า 50 ท่าน)
  • แบบฟอร์มผู้รับผลประโยชน์ ประกันกลุ่ม
loading

กำลังส่งข้อมูล

รายละเอียดเงื่อนไข