ไม่มีข้อมูล

*โปรดระบุคำค้นหา
ค้นหาในทุกหมวด

ประกันอุบัติเหตุกลุ่มแบบสำเร็จรูป

คุ้มครอง การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ การสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ พร้อมทั้งคุ้มครองการฆาตกรรมลอบทำร้าย และ การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมถึงค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ

สิทธิประโยชน์หลักประกันอุบัติเหตุกลุ่มแบบสำเร็จรูป

ประกันกลุ่มแบบสำเร็จรูปที่จัดทำให้ตอบสนองกับธุรกิจของคุณ
สามารถเลือกสลับแผนผลประโยชน์ความคุ้มครอง ให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน
คุ้มครอง การเสียชีวิต ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร สูญเสียอวัยวะ และค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ

ระยะเวลาคุ้มครอง

1 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย

16-64 ปี คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี

จำนวน

5 คนขึ้นไป

ครอบคลุมหลากหลายประเภทธุรกิจ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกัน

1.อายุรับประกันภัย 16-64 ปี คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี (ต้องเป็นพนักงานประจำและปฏิบัติงานเต็มเวลา)

2.จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ 5 คนขึ้นไป (ณ วันเริ่มทำสัญญา)

3.อัตราค่าเบี้ยประกันภัย จะคิดตามจำนวนสมาชิกทั้งหมดในครั้งแรกที่สมัครเอาประกันภัย และจะขึ้นอยู่กับลักษณะประเภทธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัทฯ

4.การชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี

หมายเหตุ

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เอกสารประกอบการสมัคร และช่องทางการชำระเงิน

•ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มสำหรับผู้ถือกรมธรรม์

•สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล หรือเอกสารจดทะเบียนร้านค้าที่ทางราชการออกให้ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ขอคัดลอก 

•สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม และลงนามรับรอบสำเนาถูกต้อง

•สรุปรายละเอียดข้อมูลของสมาชิกพนักงานที่ต้องการรับความคุ้มครองทั้งหมด

•สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัทจำกัด) ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ขอคัดลอก 

•สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

•หนังสือสัญญาแบ่งปันข้อมูล  (Data Sharing Agreement : DSA)

•เอกสารแบบฟอร์มการขอความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานสำหรับสัญญาประกันชีวิตแบบกลุ่ม (Consent and Acknowledge form)

•ค่าเบี้ยประกันภัยสามารถชำระโดยการโอนเงินเข้ามายังบริษัท หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต”

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและใบคำขอต่างๆ สำหรับประกันกลุ่ม

  • แบบฟอร์มใบคำขอเอาประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับผู้ถือกรมธรรม์
  • แบบฟอร์มผู้รับผลประโยชน์ ประกันกลุ่ม
loading

กำลังส่งข้อมูล

รายละเอียดเงื่อนไข