ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ต่างประเทศ

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพของลูกค้าคนสำคัญ จึงได้มอบหมายให้ Euro Center ในฐานะ
ศูนย์ช่วยเหลือทางการแพทย์ระหว่างประเทศ เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เอาประกันภัยกรณีได้รับบาดเจ็บหรือป่วยฉุกเฉินขณะเดินทางอยู่ต่างประเทศ
เพื่อให้ท่านเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างทันท่วงที และสะดวกยิ่งขึ้น

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ต่างประเทศครอบคลุมดังนี้

1. กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินบริการประสานงานเพื่อเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (IPD)

2. บริการประสานงานเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Evacuation) กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

3. บริการประสานงานเพื่อส่งตัวผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา (Repatriation) กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

4. บริการประสานงานการเดินทางของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 18 ปี

5. บริการประสานงานกรณีเสียชีวิตขณะเดินทางในต่างประเทศ

6. บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับวีซ่าและเที่ยวบินการเดินทาง กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

บริการช่วยเหลือทางการแพทย์เพิ่มเติม

สำหรับแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองในต่างประเทศ

ครอบคลุมทุกที่ พร้อมเข้าถึงทีมแพทย์ชั้นนำได้ทุกมุมโลก

บริการประสานงานสำหรับผู้เอาประกันภัยที่เลือกอาณาเขตความคุ้มครองต่างประเทศ ท่านจะได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายใต้อาณาเขตความคุ้มครองที่ท่านเลือก ซึ่งจะเป็นไปตามผลประโยชน์และความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลภายใต้กรมธรรม์

1. บริการประสานงานเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (IPD) กรณีเจ็บป่วยขณะพำนักอยู่ต่างประเทศ
2. บริการวางเงินประกันค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล (Guarantee Of Payment-GOP) เพื่อรับประกันการชำระเงินล่วงหน้ากับสถานพยาบาลในต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
3. บริการประสานงานเพื่อเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องสำรองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกไปก่อน
4. บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนการรักษาในต่างประเทศ เช่น คำแนะนำเกี่ยวกับสถานพยาบาล แพทย์ เวลาทำการ
5. บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล แพทย์ และคลินิก
6. บริการข้อมูลเพื่อติดต่อสถานทูตและสถานกงสุล

เงื่อนไขการให้บริการ

• บริการนี้มอบให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ทุกแผนภายใต้แบบประกันสุขภาพ iHealthy รวมทั้งแบบประกันตามที่ระบุ โดยบริษัท ฯ จะคุ้มครองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่ารักษาพยาบาลตามผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์


• ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับบริการที่อยู่นอกเหนือความคุ้มครองของกรมธรรม์ อาทิ ค่าเดินทาง บัตรโดยสาร ค่าที่พัก ค่าบุคลากรทางการแพทย์ของบริการเสริม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และค่าธรรมเนียมการยกเลิกการใช้บริการใด ๆ


• บริการนี้ไม่ครอบคลุมการเจ็บป่วยที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือไม่ได้ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยสามารถเดินทางหรือทำงานต่อได้