คุ้มครอง ปกป้อง สะสม ความมั่งคั่งอย่างมั่นคง ภายใต้กรมธรรม์เดียว

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ไอเวลท์ตี้ การออมเพื่อความสำเร็จในการบริหารความมั่งคั่ง เพิ่มมูลค่าทางการเงิน พร้อมการปกป้องอย่างมั่นคงในเวลาเดียวกัน เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

ทำไมต้อง iWealthy

ความคุ้มครองสูง แต่จ่ายเบี้ยน้อย
เบี้ยประกันภัยเพื่อความคุ้มครองชีวิตที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับทุนประกันภัยที่ได้รับ ซึ่งถือว่ามากกว่าแบบประกันทั่วไป คุ้มค่าถ้าเทียบกับจำนวนเบี้ยที่ต้องจ่าย
อิสระปรับเปลี่ยนได้
ปรับความคุ้มครองได้ตามความเหมาะสมของชีวิตแต่ละช่วงชีวิต หยุดพักชำระเบี้ย ได้ตามโอกาสถอนเงินได้เมื่อมีเหตุจำเป็น
เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน
กองทุนรวมถูกคัดสรรมาอย่างดี และบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนรวม

สนใจผลิตภัณฑ์ iWealthy

โทร. 1159

โปรดศึกษาสรุปสาระสำคัญ เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์นี้โดยละเอียดเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุรับประกันภัย : 1 เดือน – 70 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย : ถึงอายุ 99 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี

ความคุ้มครองชีวิต

120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 120% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์

2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

งวดการชำระเบี้ย

เลือกชำระเบี้ยรายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน หรือรายเดือน (ราย 3 เดือนเฉพาะช่องทางธนาคารเท่านั้น)

ผลประโยชน์ทางภาษี

• ค่าธรรมเนียมของกรมธรรม์สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
• ผลประโยชน์ที่ทายาทได้รับไม่ต้องเสียภาษี

คำถามที่พบบ่อย

1.อายุเท่าไรที่สามารถสมัครประกันชีวิต iWealthy ได้?
คำตอบ : ตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี

2.ประกันชีวิต iWealthy เป็นแผนความคุ้มครองชนิดใด และมีข้อดีอย่างไร?
คำตอบ : เป็นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน ให้ความคุ้มครองชีวิตที่สูง และมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมคุณภาพ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยสามารถเลือกได้สูงสุดถึง 60 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก (ขึ้นอยู่กับอายุของลูกค้า) หลังจากชำระเบี้ยครบ 2 ปี สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้ โดยจะหักหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ความคุ้มครองยังคงมีผลบังคับตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนยังมีอยู่ และสามารถนำเบี้ยประกันภัยในส่วนของค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

3.ประกันชีวิต iWealthy แบ่งเบี้ยประกันภัยทั้งหมดกี่ประเภท และ แต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์อะไร?
คำตอบ :ประเภทของเบี้ยประกันภัยเป็น 3 แบบเบี้ยประกันภัยหลัก
RPP เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองรายงวด จะจ่ายเป็นงวดๆ ตามที่สัญญากำหนด เพื่อความคุ้มครองหลักของกรมธรรม์
RTU เบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุนรายงวด เพื่อการออมในส่วนของการลงทุน
LSTU เบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมพิเศษ : เบี้ยที่จ่ายในกรณีที่ลูกค้าต้องการลงทุนเพิ่มเป็นครั้งๆ โดยสามารถลงทุนเพิ่มได้ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป

4.ผลประโยชน์จากการทำประกันชีวิต iWealthy เป็นอย่างไร?
คำตอบ : จะได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ดังนี้
กรณีครบสัญญาถึงอายุ 99 ปี และกรมธรรม์มีผลบังคับ รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด
กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา รับ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ120% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่จำนวนใดที่มากกว่า

5.การหยุดพักชำระเบี้ยฯ (Premium Holiday) สามารถทำได้เมื่อไร ?
คำตอบ : หลังจากจ่ายเบี้ยครบ 2 ปี สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้ โดยจะหักหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ความคุ้มครองยังคงอยู่ต่อไป ตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนยังมีพอชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์