ไม่มีข้อมูล

*โปรดระบุคำค้นหา
ค้นหาในทุกหมวด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ไอเวลท์ตี้ การออมเพื่อความสำเร็จในการบริหารความมั่งคั่ง เพิ่มมูลค่าทางการเงิน พร้อมการปกป้องอย่างมั่นคงในเวลาเดียวกัน เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

ตารางแสดงผลประโยชน์ของความคุ้มครอง
ผู้ขอเอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,200,000 บาท

เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองรายงวด (RPP) 30,000 บาท เบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุนรายงวด (RTU) 30,000 บาท ชําระเบี้ยฯ รายปี

มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ ณ สิ้นปีปรวมโบนัสที่ตัวอย่างอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย -1% และ 2% มีโอกาสที่มูลค่าบัญชีกรมธรรม์มีจํานวนไม่เพียงพอต่อการชําระค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการได้รับความคุ้มครองที่ลดลง ขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน จํานวนความคุ้มครองและอายุรับประกันภัย

* อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย -1%, 2%, 5% ต่อปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่แสดงเป็นเพียงค่าสมมติตัวอย่างเพื่อทําความเข้าใจในการคํานวณเท่านั้น ในสถานการณ์จริงอาจได้รับผลตอบแทนมากกว่า หรือน้อยกว่าก็ได้ทั้งนี้ขึ้นกับสภาวการณ์ตลาดและการลงทุนในกองทุนรวม บริษัทฯ มิได้รับรอง หรือรับประกันมูลค่าผลตอบแทน

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมธรรม์การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจได้รับเงินทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามกำหนด (เช่น วันหยุดกองทุน, วันหยุดราชการ เป็นต้น) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค้าขายคืนหน่วยลงุทนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามที่มีคำสั่งไว้ นอกจากนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาเอกสารประกอบการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจขอเอาประกันภัยและเลือกลงทุน

รายชื่อกองทุนและบริษัทจัดการ


กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ

กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน

กองทุนแบบผสม

กองทุนรวมท่ีลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

ชื่อกองทุนบริษัทจัดการประเภทกองทุน

1

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน KTSSบลจ. กรุงไทยกองทุนรวมตลาดเงิน

4

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์พลัส KTPLUSบลจ. กรุงไทยกองทุนรวมตราสารหนี้

4

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี KTFIX-1Y3Yบลจ. กรุงไทยกองทุนรวมตราสารหนี้

5

กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์แคร์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่‹า) KT-CARE-Aบลจ. กรุงไทยกองทุนรวมผสม

5

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่‹า) KTWG-Aบลจ. กรุงไทยกองทุนรวมผสม

5

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่‹า) KTWG-Aบลจ. กรุงไทยกองทุนรวมผสม

5

กองทุนเปิด อเบอรดีน สแตนดาร์ด แวลู ABVบลจ. อเบอร์ดีนกองทุนรวมผสม

5

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่‹า) KT-GOI-Aบลจ. กรุงไทยกองทุนรวมผสม, กองทุนรวมฟีดเดอร์

5

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่‹า) KT-MFB-Aบลจ. กรุงไทยกองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมฟีดเดอร์

5

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) KT-MAB-Aบลจ. กรุงไทยกองทุนรวมผสม, กองทุนรวมฟีดเดอร์

6

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า KT-MFE-A)บลจ. กรุงไทยกองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์

6

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ KT-WEQบลจ. กรุงไทยกองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์

6

กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ KT-EUROบลจ. กรุงไทยกองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์

6

กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) KT-US-Aบลจ. กรุงไทยกองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์

6

กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ KTEFบลจ. กรุงไทยกองทุนรวมตราสารทุน

6

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท ABGบลจ. อเบอร์ดีนกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ

6

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟันด์ ABJOบลจ. อเบอร์ดีนกองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์

6

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม SET50 (ชนิดสะสมมูลค่‹า) KT-SET50-Aบลจ. กรุงไทยกองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมดัชนี

8

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์นฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่‹า) KT-PIF-Aบลจ. กรุงไทยกองทุนรวมท่ีลงทุนในทรัพยสินทางเลือก

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด เพื่อสร้างผลตอบแทน อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

หากต้องการลงทุนเพิ่มเติม สามารถเพิ่มเงินลงทุนได้ตลอดเวลา ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป

มีความคุ้มครองชีวิตและสามารถปรับเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิตได้ โดยผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 120% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

รับโบนัสทุกปี ตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป หากไม่มีการถอนเงินใดๆจากกรมธรรม์และหยุดชำระเบี้ยในปีนั้นๆ

สามารถเลือกกองทุนได้เอง จากกองทุนที่ถูกคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัท

สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่ใช้ในการดำเนินการได้อย่างชัดเจน

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุที่รับประกันภัย

1 เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ครบอายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ครบอายุ 99 ปี

งวดชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด

ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ

ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี

นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์

2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ผลประโยชน์ทางภาษี

ค่าธรรมเนียมของกรมธรรม์ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

หมายเหตุ

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

1. ประกันชีวิต iWealthy เป็นแผนความคุ้มครองแบบใด และมีข้อดีอย่างไร?

เป็นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน ให้ความคุ้มครองชีวิตที่สูง และมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมคุณภาพ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยสามารถเลือกได้สูงสุดถึง 60 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก (ขึ้นอยู่กับอายุของลูกค้า) หลังจากชำระเบี้ยครบ 2 ปี สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้ โดยจะหักหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ความคุ้มครองยังคงมีผลบังคับตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนยังมีอยู่ และสามารถนำเบี้ยประกันภัยในส่วนของค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

2. ผลประโยชน์จากการทำประกันชีวิต iWealthy เป็นอย่างไร?

จะได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ดังนี้

กรณีครบสัญญาถึงอายุ 99 ปี และกรมธรรม์มีผลบังคับ รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา รับ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ120% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่จำนวนใดที่มากกว่า

3. การหยุดพักชำระเบี้ยฯ (Premium Holiday) สามารถทำได้เมื่อไร ?

หลังจากจ่ายเบี้ยครบ 2 ปี สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้ โดยจะหักหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ความคุ้มครองยังคงอยู่ต่อไป ตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนยังมีพอชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

4. อายุที่สามารถสมัครแบบประกัน iWealthy ได้คือ?

1 เดือน - 70 ปี

5. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำเริ่มต้นเท่าไร ?

ผู้เอาประกันภัยสามารถกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยได้เป็นจำนวนเท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองรายงวดครั้งแรก โดยขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัยและเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท

6. ต้องตรวจสุขภาพไหม?

ผู้ทำประกันต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัทฯทราบ โดยการขอตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ

7. ยูนิตลิงค์แตกต่างจากประกันชีวิตทั่วไปอย่างไร?

ยูนิตลิงค์ คือแบบประกันที่มีทั้ง ส่วนของความคุ้มครองชีวิต และส่วนของการลงทุน โดยผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับกองทุนที่ผู้เอาประกันภัยเลือก

8. สามารถถอนเงินจากกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ได้หรือไม่?

ผู้เอาประกันภัยสามารถถอนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดของกรมธรรม์ได้ โดยจะมีการคิดค่าธรรมเนียมในการถอนเงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

9. ประกันนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ไหม

ค่าธรรมเนียมของกรมธรรม์ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

loading

กำลังส่งข้อมูล

รายละเอียดเงื่อนไข