ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา
22 มีนาคม 2565

การประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนตามวาระเมื่อครบกำหนด 2 ปีเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในกรมธรรม์

บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนดให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนทุกรายจะต้องทำแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ลงทุน (Customer Risk Rating) ก่อนการลงทุน และต้องมีการทบทวนแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน ทุกๆ 2 ปี นับจากการทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนครั้งล่าสุด

ทั้งนี้บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนตามข้อมูลปัจจุบัน เพื่อความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และเพื่อคงสิทธิประโยชน์อย่างสมบูรณ์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่านต่อไป ท่านผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถเลือกทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Emma by AXA ช่องทางใหม่ผ่าน Link หรือ สแกน QR code ด้านล่างนี้

ระบบ iOS คลิก : https://ktaxa.live/app-emma-rpq

ระบบ Android คลิก : https://ktaxa.live/play-emma-rpq

1.Log in เข้าไปที่ “หน้ากรมธรรม์ของฉัน” และเลือก “ประกันชีวิตควบการลงทุนของท่าน”

2.คลิกเลือก “สัญญาหลัก” และเลือก “ทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน”

3.ทำการประเมินความเสี่ยง ในข้อ 1-11 จากนั้นคลิก “ถัดไป” จากนั้นระบบจะคำนวณ “ระดับความเสี่ยงสูงสุดที่แนะนำ”

4.คลิกเลือก “บันทึกผลการประเมินนี้”

ข่าวสำคัญ