ความเป็นมาบริษัทและผลการดำเนินงาน

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในใจของคนไทย และจากการพัฒนาการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับสากลมากมาย อาทิเช่น

2014

รางวัลสถานประกอบการการจ้างงานคนพิการประจำปี 2557 ระดับภูมิภาคเอเชียจาก Springboard Consultant LLC (สหรัฐอเมริกา)

รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Award สาขา Health Promotion จาก Enterprise Asia

และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝืมือแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

2013

บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่นประจำปี จากคปภ และอันดับ 2 ของโลกในด้านกิจกรรมเพื่อสังคมจากกลุ่มแอกซ่า

2011

รางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรภาคธุรกิจส่งเสริมอาชีพคนพิการ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กลุ่มแอกซ่า ร่วมกับ สำนักงานยุทธศาสตร์ลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNISDR) และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ในโครงการความร่วมมือด้านประกันภัยอย่างยั่งยืน (PSI) และ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการประกันชีวิตและสุขภาพ โดยทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับองค์การสหประชาชาติเพื่อพัฒนาการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลบริษัท

ประวัติความเป็นมาของ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลบริษัท รายปีและรายไตรมาส

ข้อมูลบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รายปีและรายไตรมาส

งบการเงินบริษัท

งบการเงิน บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)