ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

แผนประกันที่จะมอบความอุ่‹นใจให้Œคุณ “พร้อมรับมือ” กับเรื่องสุขภาพสำหรับทุกวัยในครอบครัว เพราะไม่ว่‹าใครก็มีประกันสุขภาพได้

loadingกำลังโหลดข้อมูล...

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 5 แผน ค่าห้องเริ่มต้นตั้งแต่ 1,200 บาท สูงสุดถึง 6,200 บาทต่อวัน

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ผ่าตัดและอุบัติเหตุ สูงสุด 1,100,000 บาท ต่อครั้ง (ตามแผนที่เลือก)

คุ้มครองค่ารักษาฯ ส่วนเกินสิทธิ สูงสุดอีก 70% ของค่ารักษาพยาบาล และค่าแพทย์ผ่าตัด

ดูแลต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาลกรณีรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในและต้องนัดแพทย์ติดตามอาการภายใน 30 วัน

เดินทางอุ่นใจ ด้วยค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ สูงสุด 90 วัน

สามารถเลือกเพิ่มเติมความคุ้มครองได้ทั้ง อุบัติเหตุ (AP),ค่าชดเชยรายวัน (MEB) และความคุ้มครองโรคร้ายแรง (DCI)

พิเศษ ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10% ในปีต่ออายุ หากไม่มีการเคลม 3 ปีกรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

อายุรับประกันภัย

1เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาคุ้มครองสัญญาชีวิตหลัก

ครบอายุ 99 ปี

ระยะเวลาคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ

ถึงอายุ 90 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลัก

50,000 บาท

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขของแบบประกัน

ผลประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เบี้ยประกันภัยสุขภาพ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

หมายเหตุ

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

1. แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป Health Extra ประกอบไปด้วยความคุ้มครองอะไรบ้าง

1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรืออยู่ครบสัญญา 50,000 บาท

2. ความคุ้มครองสุขภาพ MEA Extra ที่มีให้เลือกแผนความคุ้มครอง 5 แผน

3. สามารถเลือกเพิ่มเติมความคุ้มครองได้ทั้ง อุบัติเหตุ (AP), ค่าชดเชยรายวัน (MEB) และความคุ้มครองโรคร้ายแรง (DCI)

2. แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป Health Extra สามารถเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันชีวิตได้หรือไม่

ไม่สามารถทำได้ โดยจะถูกกำหนดไว้ตามแผนที่ 50,000 บาทเท่านั้น

3. ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10% จะได้รับกรณีใด

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการจ่ายเบี้ยประกันภัยและไม่มีการเคลม ต่อเนื่องติดต่อกัน 3 รอบปีกรมธรรม์ จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ ของสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ) ในปีกรมธรรม์ถัดไป จำนวน 10% เช่น ผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัยและไม่มีการเคลม ในปีกรมธรรม์ที่ 1-3 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลด 10% สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยในปีกรมธรรม์ที่ 4

loadingกำลังโหลดข้อมูล...