ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

พลิกบทบาทครั้งสำคัญของแบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่มากกว่าด้วยความคุ้มครองชีวิตที่โดดเด่นผสานความคุ้มครองที่หลากหลายด้านสุขภาพที่คุณเลือกได้ ด้วยความยืดหยุ่นของแบบประกันที่จะสามารถทำให้คุณเลือกหรือปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง วางแผนทางการเงินได้ตามไลฟ์สไตล์ในแบบที่เป็นคุณ

loadingกำลังโหลดข้อมูล...

CriticalLink

สัญญาเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ทั้งระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง โดยมีความคุ้มครอง สูงสุดถึง 200% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยครอบคลุมโรคร้ายแรงถึง 70 โรค และคุ้มครองพิเศษสําหรับ 3 โรคร้ายแรง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม / กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด / โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

TPDLink

สัญญาเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองกรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จนไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ สัญญาเพิ่มเติมนี้จะจ่ายเป็นเงินก้อนตามจํานวนเงินเอาประกันภัย

HealthLink

สัญญาเพิ่มเติมที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก แบบผสมทั้งแบบเหมาจ่ายตามจริง และแยกตามรายการผลประโยชน์ คุ้มครองอุ่นใจเป็นพิเศษเพิ่มเป็น 3 เท่า หากเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงและจากอุบัติเหตุ

CashLink

สัญญาเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันจากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 365 วัน พร้อมด้วยค่าชดเชยพิเศษสูงสุด 2.5 เท่า เมื่อเข้ารับการผ่าตัดและหัตถการ

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองที่มากกว่า : ด้วยความคุ้มครองที่เลือกได้สูงสุดถึง 280 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก

เลือกความคุ้มครองที่หลากหลาย : ด้วยสัญญาเพิ่มเติม UDR

เพิ่มมูลค่าผลตอบแทน : ด้วยโบนัสสำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4

บริหารจัดการง่าย : ปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงชีวิต/หยุดพักชำระเบี้ยได้โดยความคุ้มครองยังอยู่

สะสมความสุขได้มากขึ้น : สามารถเพิ่มมูลค่าทางการเงินด้วยเบี้ยประกันเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมพิเศษตั้งแต่ปีที่ 1

คุ้มครองต่อเนื่อง 5 ปีแรก : การันตีความคุ้มครองต่อเนื่อง 5 ปีแรก แม้ว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะมีไม่เพียงพอ

วางแผนได้ดั่งใจ : โดยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขสรรพากร

เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุที่รับประกันภัย

1 เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ครบอายุ 85 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ครบอายุ 85 ปี

งวดชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด

ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ

สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติม udrได้

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี
นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
ผลประโยชน์ทางภาษี

ผลประโยชน์ทางภาษี

ค่าธรรมเนียมของกรมธรรม์ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

หมายเหตุ

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

1. ในช่วงการันตีความคุ้มครองต่อเนื่อง 5 ปีแรก (Non-Lapse Guaranteed) ลูกค้าต้องชำระเบี้ยต่อเนื่อง 5 ปี ใช่หรือไม่

ใช่ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ไม่เคยหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย และได้ชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองครบตามกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยทุกงวดเป็นเวลาต่อเนื่อง 5 ปี และ

(2) ไม่เคยมีการถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง และ

(3) ไม่เคยทำการลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง

2. มูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุน คืออะไร

คือผลรวมของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองและมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมพิเศษ

3. สามารถเพิ่ม / ลดจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลัก iLinkได้หรือไม่

สามารถเพิ่ม และลดทุนได้ โดยกรณีเพิ่มจำนวนเงินเอาประกัน จำนวนเท่าความคุ้มครองสูงสุด ให้ใช้เงื่อนไขอายุ ณ วันเริ่มสัญญา ส่วนการ ปรับลดจำนวนเงินเอาประกันให้ดูที่อายุปัจจุบันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้การเพิ่มลดทุนของสัญญาหลักอาจกระทบกับสัญญาเพิ่มเติมได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสัญญาเพิ่มเติม

4. หากไม่ต้องการซื้อสัญญาเพิ่มเติม UDR จะสามารถซื้อเฉพาะสัญญาหลัก iLink ได้หรือไม่

สามารถทำได้ ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกแนบสัญญาเพิ่มเติมใดๆหรือไม่ แต่ทั้งนี้การแนบสัญญาเพิ่มเติมสามารถเลือกแนบได้พร้อมกับการสมัครกรมธรรม์ใหม่ครั้งแรก เท่านั้น

5. เบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติม UDR จะมีการปรับเพิ่มทุกปีตามช่วงอายุหรือไม่

เบี้ยประกันภัยในส่วนของ Target Premium ที่ลูกค้าชำระเข้ามาตามการชำระรายงวดที่เลือกไว้ จะคงที่ตลอดสัญญาและไม่มีการปรับเพิ่มตามช่วงอายุ แต่ค่าการประกันภัยสำหรับแต่ละสัญญาเพิ่มเติมที่บริษัทหักออกจากหน่วยลงทุนในแต่ละเดือนจะมีการปรับเพิ่มตามช่วงอายุ

6. สัญญาเพิ่มเติม UDR สามารถซื้อเพิ่มภายหลังได้หรือไม่

ไม่สามารถเพิ่มได้ การซื้อสัญญาเพิ่มเติมสามารถแนบได้พร้อมกับการสมัครกรมธรรม์ใหม่ครั้งแรกเท่านั้น

loadingกำลังโหลดข้อมูล...