no data

*Please input key word.
ค้นหาในทุกหมวด

Claims Procedure

At Krungthai-AXA Life, we want you to have immediate access to the benefits of your life insurance coverage.

Output Patient Department (OPD)

Output Patient Department (OPD)

ช่องทางที่ 1ผ่านโรงพยาบาล (แฟกซ์เคลม หรือเครดิตผู้ป่วยนอก)

กรุณาติดต่อโรงพยาบาล ในเครือข่ายของบริษัท

2

Submit the claims form and required documents to your financial advisor or to our service centre

3

Claims review and approval

4

Settlement

หมายเหตุ

- กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์อายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ลงนามด้วยตนเอง กรุณาให้บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ร่วมลงนามด้วย

- กรณีลงนามโดยวิธีพิมพ์ลายนิ้วมือ ต้องมีพยานลงนามรับรอง 2 ท่าน

เอกสารประกอบสินไหมค่ารักษาพยาบาล
เอกสารประกอบ
กรณีเสียชีวิตด้วยโรค / เจ็บป่วย
กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ
1. ถ้อยแถลงของผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

• กรณีผู้เอาประกันเป็นผู้เยาว์

• ใบเคลมต้องเซ็นต์เรียกร้องโดยผู้ปกครองผู้เยาว์

2. ใบมรณบัตรต้นฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน

• กรณีผู้เอาประกันเป็นผู้เยาว์

• ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทนบัตรประชาชน

• พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองผู้เยาว์

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันที่มีการจำหน่าย “ตาย” *

• กรณีผู้เอาประกันเป็นผู้เยาว์

• ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทนบัตรประชาชน

• พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองผู้เยาว์

5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน *
6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน *
7. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน
8. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ (ข้อไป-ข้อกลับ)
9. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ (ด้านหน้า - ด้านหลัง)
10. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล

หมายเหตุ

กรุณาจัดส่งหลักฐานทั้งหมดมายัง บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (แผนกสินไหมทดแทน) เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้นที่ 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310 หรือ ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1159

no data

Tips

- กรณีเสียชีวิตโดยผลของกฎหมาย (บุคคลสาบสูญ) กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้ คำสั่งศาลให้เป็นบุคคลสาบสูญ, หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

- เพื่อให้การรับเงินสินไหมทดแทนเป็นไปอย่างรวดเร็ว แนะนำให้ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารมาด้วยทุกครั้ง