no data

*Please input key word.
ค้นหาในทุกหมวด

Claims Procedure

At Krungthai-AXA Life, we want you to have immediate access to the benefits of your life insurance coverage.

For Critical Illness Benefit

For Critical Illness Benefit

หมายเหตุ

- กรณีผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์อายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ลงนามด้วยตนเอง กรุณาให้บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ร่วมลงนามด้วย

- กรณีลงนามโดยวิธีพิมพ์ลายนิ้วมือ ต้องมีพยานลงนามรับรอง 2 ท่าน

เอกสารประกอบสินไหมโรคร้ายแรง
เอกสารประกอบ
กรณีเสียชีวิตด้วยโรค / เจ็บป่วย
กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ
1. ถ้อยแถลงของผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

• กรณีผู้เอาประกันเป็นผู้เยาว์

• ใบเคลมต้องเซ็นต์เรียกร้องโดยผู้ปกครองผู้เยาว์

2. ใบมรณบัตรต้นฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน

• กรณีผู้เอาประกันเป็นผู้เยาว์

• ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทนบัตรประชาชน

• พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองผู้เยาว์

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันที่มีการจำหน่าย “ตาย” *

• กรณีผู้เอาประกันเป็นผู้เยาว์

• ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทนบัตรประชาชน

• พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองผู้เยาว์

5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน
6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน
7. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน
8. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ (ข้อไป-ข้อกลับ)
9. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ (ด้านหน้า - ด้านหลัง)
10. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล

• กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อสกุล

หมายเหตุ

กรุณาจัดส่งหลักฐานทั้งหมดมายัง บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (แผนกสินไหมทดแทน) เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้นที่ 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310 หรือ ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1159

no data

Tips

- กรณีเสียชีวิตโดยผลของกฎหมาย (บุคคลสาบสูญ) กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้ คำสั่งศาลให้เป็นบุคคลสาบสูญ, หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

- เพื่อให้การรับเงินสินไหมทดแทนเป็นไปอย่างรวดเร็ว แนะนำให้ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารมาด้วยทุกครั้ง