มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ราคา ณ วันที่
กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน กรุงไทย-แอกซ่า ราคากองทุนปกติ ขนาดกองทุน ราคา ณ วันที่ รายละเอียด หนังสือชี้ชวน
    ราคาขายหน่วย* ราคารับซื้อคืน* ราคาขายหน่วย ราคารับซื้อคืน     ราคา อย่างย่อ
                   
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
Aberdeen Growth Fund
122.1617 122.1618 122.1617 122.1618 120.9401 11,739,527,145 18/07/2018
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
Aberdeen Japan Opportunities Fund
13.8936 13.8937 13.8936 14.1021 13.8936 596,603,036 17/07/2018
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
Aberdeen Small Cap Fund
49.9090 49.9090 49.9090 6,810,477,333 18/07/2018
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู
Aberdeen Value Fund
34.8991 34.8992 34.8991 35.0737 34.8119 642,583,977 18/07/2018
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์
Krung Thai Smart Equity Fund
20.6834 20.6835 20.6834 20.8386 20.5800 3,847,919,480 18/07/2018
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์
KTAM European Equity Fund
12.6979 12.6980 12.6979 12.8885 12.6979 2,387,292,872 17/07/2018
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund
11.0699 11.0700 11.0699 11.0700 11.0699 11,206,505,909 18/07/2018
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
Krung Thai FLexible Fund
10.4385 10.4386 10.4385 10.4647 10.4385 505,757,655 18/07/2018
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus
10.9399 10.9400 10.9399 10.9400 10.9399 61,204,486,618 18/07/2018
กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์
The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund
12.8310 12.8311 12.8310 12.8311 12.8310 19,456,078,332 18/07/2018
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
KTAM US Growth Equity Fund
11.9169 11.9170 11.9169 12.0958 11.9169 347,951,872 17/07/2018
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
KTAM World Equity Fund
12.1255 12.1256 12.1255 12.3075 12.1255 590,132,735 17/07/2018
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund
10.0791 10.0792 10.0791 10.0792 10.0791 5,729,571,161 18/07/2018
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund
10.1233 10.1234 10.1233 10.1234 10.1233 1,487,754,018 18/07/2018
*ราคาขายหน่วยและราคารับซื้อคืนที่ระบุในเว็บไซต์นี้ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ iInvest และ iWealthy เท่านั้น
คำเตือน
  • 1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย รวมถึงความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • 2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้เอาประกันภัยควรเลือกกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้เอาประกันภัยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
  • 3. ผู้เอาประกันภัยควรอ่านหนังสือชี้ชวนของกองทุนอย่างละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมและควรเก็บหนังสือชี้ชวนของกองทุนเพื่ออ้างอิงในอนาคตต่อไป
  • 4.การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับผลกำไรจากเบี้ยประกันภัย ที่ถูกนำไปลงทุนในกองทุนภายใต้กรมธรรม์ หากกองทุนเหล่านี้มีผลประกอบการที่ดี แต่ในทางกลับกันหากกองทุนภายใต้กรมธรรม์เหล่านี้มีผลประกอบการที่ไม่น่าพึงพอใจ ผู้เอาประกันภัยอาจประสบภาวะขาดทุนจากเบี้ยประกันภัย