ความรับผิดชอบขององค์กร

ความรับผิดชอบขององค์กร (Corporate Responsibility หรือ CR) ที่กรุงไทย-แอกซ่า

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

ในฐานะผู้ให้บริการด้านความคุ้มครองทางการเงิน ผลกระทบทางสังคมไม่ได้เป็นผลมาจาก “กระบวนการผลิต” ของเรา หากแต่เป็นการเลือกบริษัทซัพพลายเออร์ ตั้งแต่การสั่งซื้อกระดาษ ไปจนถึงการว่าจ้างผู้ให้บริการด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยการตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร์ในแต่ละครั้ง เราจะคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาด้วยเสมอ

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรและธุรกิจในระยาว โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส รอบคอบ และจริยธรรมทางธุรกิจ ภายใต้มาตรฐานและประมวลจริยธรรมขององค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ยังตระหนักถึงผลกระทบของการดำเนินธุรกิจที่มีต่อสังคม โดยมุ่งมั่นนำเอาประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการในการกำกับดูแลกิจการ กระบวนการการจัดการความเสี่ยง และกลยุทธ์การลงทุนของเรา

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสาร และการส่งเสริมการตลาดที่ชัดเจน โปร่งใส ตลอดจนดูแลจัดการกระบวนการเรียกร้องสินไหมด้วยความรับผิดชอบ นอกจากนี้ เรายังนำเสนอแบบประกัน ผลิตภัณฑ์เพื่อการออมทรัพย์และการลงทุนที่หลากหลาย และบริการอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดการกีดกันทางสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในฐานะที่เป็นบรรษัทพลเมืองที่มีความรับชอบหน่วยหนึ่งของสังคม กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่นที่จะแสดงบทบาทเชิงบวกในสังคม โดยการสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมเรื่องการเป็นอาสาสมัครของพนักงาน รวมถึงการสนับสนุนและแบ่งปันสู่ชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ นอกจากนี้ เรายังมีความมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของเรา ด้วยการสร้างความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ทุกภาคส่วนในสังคมกำลังเผชิญอยู่

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่นที่จะเป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ
---
โดยให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งถือเป็นหัวใจที่สำคัญของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ซึ่งการบรรลุความสำเร็จในด้านนี้เกิดจากการสร้างสถานที่ทำงานให้สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรที่ส่งเสริมเรื่องความหลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางวิชาชีพ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการของเสีย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เรายังตระหนักถึงบทบาทของเราในการส่งเสริมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ถือหุ้นของเรา เพื่อช่วยพัฒนาความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดถึงความพยายามในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกหลายๆ ด้าน