บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกบริษัท ฯ เป็นผู้ให้ความคุ้มครองท่าน

โดยบริษัท ฯ จะให้ความคุ้มครองตามสัญญาอย่างครบถ้วน และให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่านลูกค้าของเราตามนโยบายหลักของบริษัท ฯ ที่มีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง

คู่มือผู้ถือกรมธรรม์
ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ถือกรมธรรม์ เพื่อทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการบริการต่างๆสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ เช่น บริการรับชำระเบี้ยประกัน การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และบริการพิเศษ เป็นต้น
ดาวน์โหลด